SİLAH HARÇ BEDELLERİ %50 ORANINDA ARTTIRILMIŞTIR.

492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 7344)

Silah bulundurma ruhsatı harç bedeli, 5 yıllık ruhsat süresi için bir defaya mahsus ödenir.

TABLODA 2023 YILI SİLAH RUHSAT HARÇ BEDELLERİ YENİ KANUN İLE %50 ORANINDA ARTTIRILMIŞTIR
   RUHSAT TÜRÜSÜRESİHARÇ ÜCRETİ
Bulundurma Ruhsat Harcı5 Yıl7.390,30 TL
Taşıma Ruhsat Harcı5 Yıl23.093,00 TL
Yivli Av Tüfeği Bulundurma Ruhsat Harcı5 Yıl7.390,30 TL
Yivli Av Tüfeği Taşıma Ruhsat Harcı 5 Yıl23.093,00 TL
Yivsiz tüfek Ruhsatı Harcı5 Yıl178,70 TL
Taşıma Ruhsatı Kart Ücreti5 Yıl 500,00 TL
Bulundurma Ruhsatı Kart Ücreti5 Yıl 300,00 TL
Yivsiz Tüfek Ruhsatı Kart Ücreti5 Yıl 200,00 TL
Kurusıkı Kart Ücreti5 Yıl 40,00 TL

Silah Ruhsat Müracaat işlemleri için E-Devlet üzerinden randevu alınması gerekmektedir. Randevusuz müracaat kabul edilmemektedir. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/07/20230707-9.pdf

Silah Ruhsat İşlemleri

SİLAH BULUNDURMA RUHSATI

MÜRACAAT YERİ : İkamet yerinizin bulunduğu İlçe Emniyet Müdürlüğüne

KİMLER ALABİLİR: 
Silah Ruhsatının Verilmesini engelleyen hallerden birine girmeyen 21 yaşını doldurmuş olan herkes bulundurmak maksadı ile silah satın alabilir.
İSTENECEK BELGELER: 
Bursa İli Polis sorumluluk sınırları içinde ikamet eden herkes aşağıdaki belgelerle müdürlüğümüze müracaat edebilir:
Dilekçe (Valilik Makamına Hitaben yazılmış)
Nüfus Cüzdanı aslı, fotokopisi,
5 adet renkli vesikalık fotoğraf (Son bir yıl içinde çekilmiş)
Müdürlüğümüzden alacakları silah ruhsat istek formu ile şahsen müracaatları gerekmektedir

Yaptırılacak tahkikatlar neticesinde ruhsat almasına engel hali bulunmayanlara;
Satın almak istedikleri silah için silah satın belgesi, devir almak istedikleri silahlar içinde noter istek belgesi tanzim edilerek kendilerine elden verilir.
Satın veya devir alınan silah en geç fatura tarihi itibarı ile 60 gün içerisinde Müdürlüğümüze getirilerek tespiti yaptırılır, bulundurma harç, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi ve kart ücretini ödeyen vatandaşlarımıza Valilik Makamının Onaylarını takiben en geç 1 gün içinde ruhsatları teslim edilir.
Daha önce ruhsatı olup ta süresi biten silah sahipleri ise yukarıda yazılı belgelerle beraber eski ruhsatlarını ve silahlarını da getirerek tespitini yaptırır, yapılacak tahkikatta  ruhsatlarını yenilemesinde sakınca görülmeyenlere harç ,eğitime katkı payı, özel işlem vergisi ve kart ücretini ödeyen vatandaşlarımıza Valilik Makamının Onaylarını takiben en geç 1 gün  içinde yeni ruhsatları teslim edilir.
Silahını iş yerinde bulundurmak isteyen kişiler ayrıca işyerinin vergi levhasının ilgili vergi dairesinden veya noterden tasdikli bir örneğini de ibraz etmelidirler.

SİLAH BULUNDURMA RUHSATLARI İÇİN (5 YILLIK) :

DİKKAT!!!

İlgili kanun hükümlerince ruhsat ve tescil kaydına tabi olan ateşli silahların (bulundurma ruhsatlı olanlar ) bir yerden başka bir yere nakli, tarih ve saatlerin bildirilmesi şartıyla Valilik Makamının iznine tabidir. Kendi silahlarıyla atış yapmak isteyen Silah Bulundurma Ruhsatı sahipleri bu izin belgesini aldıktan sonra özel poligonlarda atış yapabilirler.

İzin belgesi için yapılacak işlemler;
Valilik Makamına hitaben Yazılmış  Dilekçe (hangi tarih ve saatler arasında silahınızı götüreceğinizi belirtilmesi gerekir. En fazla bir gün geçerlidir.)
3 adet vesikalık fotoğraf,
Silah ruhsatı ile beraber Ruhsat İşlemleri Şube Müdürlüğüne başvurulur. 

Silah Bulundurma Ruhsatı sahibi olanların bilmesi ve uyması gereken kurallar

Silah Bulundurma Ruhsatı sahibi olanların bilmesi ve uyması gereken kurallar şunlardır :Silah sahibi Ruhsatını aldığı zaman ; 

Tanzim edilen ruhsat geçerlilik süresinin Makamın Onayladığı tarihten itibaren beş yıl olduğunu ,

Ruhsatının bitim tarihinden itibaren bir (1) ay içinde yeniletmek üzere Müdürlüğümüze müracaat etmeli, toplam altı (6) ay içinde işlemlerini    tamamlamalıdır. Aksi takdirde ruhsatı iptal edilerek silahının bir başkasına devrinin sağlanacağını,

Ruhsatlı silahını geçici dahi olsa bir başkasına veremeyeceğini,

Silah ruhsatı verilmesini engelleyen hallerden birine veya silahıyla ilgili adli bir olaya girdiği takdirde ruhsatı veren makama bildirmek mecburiyetinde olduğunu, 

Ruhsatında yazılı olan iş veya ikamet adresinin değişmesi veya tamir amacıyla yada atış yapmak amacıyla poligona götüreceği zaman Nakil Belgesi alması gerekmekte ve hazırlanan belgede belirtilen gün ve saat haricinde silahını üzerinde taşıyamayacağını,

Bulundurma ruhsatlı silahını taşıması halinde Ruhsatsız silah taşıma suçundan hakkında adli işlem yapılacağını,

Kabul etmiş sayılacaktır.

KAMU GÖREVLİLERİ SİLAH TAŞIMA RUHSATI

MÜRACAAT YERİ : İkamet yerinizin bulunduğu İlçe Emniyet Müdürlüğüne 

6136 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin 91/1779 Karar Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Yönetmeliğe göre Silah Taşıma Ruhsatı alabilecek kamu görevlileri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

a) 

1- Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve Yasama Organı üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş olanlara,
2- Valiler ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan Mülki idare Amirliği
hizmetleri sınıfına dahil diğer görevlilere, 
3- Hakim, Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Savcısı ile bu meslekten sayılanlara,
4- Özel Kanunlara göre silah taşıma yetkisine sahip görevlilere.
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personel (3201 Sayılı Yasaya göre)
MİT mensupları (2937 Sayılı Yasaya göre)
Çarşı ve Mahalle Bekçileri (772 Sayılı Yasaya göre)
Gümrük Muhafaza Amir Ve Memurları (3944 Sayılı Yasaya göre)
Orman Muhafaza Memurları (6831 Sayılı Yasaya göre )
b) Zabıta görevine ait tasarrufta bulunma yetkisine haiz olanlardan;
1- Köy ve mahalle muhtarlarına ( demirbaşa kayıtlı veya aldırılacak zati silahları için), 
2- Açık denizlerde sefer yapan gemilerin 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 1467 ‘nci maddesindeki yetkileri bulunan gemi kaptanlarına ( bu görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler ),
c) Devlet, Belediye, özel İdare ve Kamu iktisadi Teşebbüslerinde koruma, bakım ve onarım işlerinde çalışanlardan;
1- Özel Güvenlik Teşkilatı kurulmayan Kurum ve Kuruluşlarda görevli bekçilere (görev yerinin dışına çıkarmamak şartıyla, görev sırasında demirbaş silahlarını taşıyabilirler ),
2- Elektrik enerjisi yüksek gerilim ( enterkonnekte ) hatların kontrol, bakım ve onarım işlerinde çalışanlara ( meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler ),
3- PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünün radyolink, telsiz, uydu, yer istasyonu, kramportör, havai hat, santral, şantiye veya benzeri posta ve telekomünikasyon tesislerinin yapım, işletme, bakım, onarım ve muhafazası ile bu tesislere ait bina ve yolların onarım işlerinde görevli yüksek mühendis, mühendis, mimar, eksper, teknisyen, hat bakıcısı, şoför, şoför dağıtıcısı, muhafız, şehirlerarası seyyar memur ve posta dağıtıcısı unvanları ile  çalışanlara ( meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler ),
4- TRT Kurumu Genel Müdürlüğü radyo ve televizyon verici istasyonları ile radyolink istasyonlarında ve enerji nakil hatlarında çalışan baş teknisyen ve teknisyenlerle bu  tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten baş teknisyen, mühendis, uzman, baş teknisyen, şef teknisyen ve teknisyenlere (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler ),
5- Genel Müdürlüğe ait role istasyonlarında görevli baş teknisyen, şef teknisyen ve  teknisyenlerle tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten baş mühendis, mühendis, uzman, baş teknisyen, şef teknisyen ve teknisyenlere ( meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler ), 
6- Özel Güvenlik Teşkilatı kurulmayan bankaların grup ( toplu para ) nakleden hizmetlilerine ( grup nakli sırasında demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler ),
7- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı hava liman ve meydanlarının merkezlerinden uzakta bulunan VOR-NDB-DME ve Rd/link-Rd/FAR gibi seyrüsefer yardımcı cihaz istasyonlarında görev yapan teknik personele ( meskun bölgeler dışında görev yaptıkları 
sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler ),
8- 14/06/1936 tarihli ve 1721 Sayılı Kanunun 8 ‘inci maddesi ile silah kullanmaya yetkili kılınan Cezaevi Müdürlerine ( memuriyet görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahlarını veya zati silahlarını taşıyabilirler ).
9- Adalet Bakanlığına bağlı taşradaki adliye binaları ve cezaevlerinin korunması ile görevli bekçiler ve hizmet aracı şoförlerine ( görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler ).
d) Paraya vazıülyed olanlardan;
1- 9/6/1932 tarihli ve 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununa göre Adalet Bakanlığınca atanan icra müdürleri ile icra müdür yardımcıları ve bunların bulunmadığı yerlerde aynı kanunun 1 ‘nci maddesine istinaden bu görevi ifa eden kişilere ( memuriyet görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya varsa zati silahlarını taşıyabilirler ),
2- Veznedarlara ( görevleri sırasında ve görev mahallinde demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler ),
3- Tahsildarlara (bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler ).
e) Özellik arz eden görev yapanlardan; 
1- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterleri, TBMM genel Sekreteri veya bu görevde bulunmuş olan kamu personeline, 
2- Sayıştay Başkan ve Üyeleri, Müsteşar, Başbakanlık ve Devlet Bakanlıkları dahil Bakanlıklara doğrudan bağlı kurum ve kuruluşların başkanları ile Müsteşar Yardımcısı, genel müdür, bakanlar kurulu sekreteri ve bu görevde bulunmuş olanlara,
3- TBMM Başbakanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklar ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği özel kalem müdürlerine,
4- Devlet Denetleme Kurulu ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ; Bakanlıklar, Müsteşarlıklar ve merkezi yönetim içinde yer alan diğer kamu kurumu ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli görevleri ve kadroları teftiş ve denetim olan kamu görevlileri ile Sayıştay başraportör, raportör, savcı, savcı yardımcısı, denetçi ve denetçi yardımcılarına,
5- Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, başkonsolos, başkonsolos  yardımcısı, konsolos ve muavin konsolos olarak görev yapmış olanlardan halen Dışişleri  Bakanlığı kadrosunda çalışanlara,
6- Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür yardımcılarına,
7- Karayolları Bölge Müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve şube şeflerine , (görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya varsa zati silahlarını  taşıyabilirler ),
8- Radyo ve televizyon üst kurulu başkanı, başkan yardımcısı ve üyelerine,
9- Belediye Başkanları ve İl Genel Meclisi üyelerine,
10- Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan emniyet hizmetleri sınıfı personeli dışındaki diğer personele,
11- İçişleri Bakanlığı merkez kadrosunda görevli genel müdür yardımcıları, başkanlar ve daire başkanları,

” Birinci fıkranın ( b ) bendinin ( 1 ) numaralı alt bendi ile ( e ) bendinin ( 9 )  numaralı alt bendinde belirtilen görevlilerin seçimle bu göreve gelmeleri şartı aranır .”
”  Birinci fıkranın ( a ) bendinde belirtilenler ile ( e ) bendinin ( 1 ), ( 2 ) ve  (3) numaralı alt bentlerinde sayılanlardan ayrıca silah bulundurma yetkisine sahip olanlar, hiçbir işleme ve harca gerek kalmaksızın bu silahlarını da taşıyabilirler.”
12- Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla defterdar ve mal müdürlerine,
13- Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı bölge Müdürleri, Bölge Müdür Yardımcıları ve il Müdürleri ile Aynı Genel Müdürlüğün Bölge ve İl Müdürlüklerinde arazide kontrollük görevi yapan kadrolu teknik personele, 
14 – Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı bölge müdürleri, işletme müdürleri, tank çiftlikleri şefleri ve depo müdürlerine.


                    İSTENECEK BELGELER:

 …. İli Polis sorumluluk sınırları içinde ikamet eden yukarıda sayılan Kamu görevlerinde çalışan kişiler aşağıda sıralanan belgelerle müdürlüğümüze müracaat edebilir:

-Dilekçe (Valilik Makamına Hitaben yazılmış)
-Nüfus Cüzdanı aslı, fotokopisi,
-5 adet renkli vesikalık fotoğraf (Son bir yıl içinde çekilmiş)
-Müdürlüğümüzden alacakları silah ruhsat istek formu ile şahsen müracaatları gerekmektedir
-Fotoğraflı ve mühürlü görev belgesi 
Yaptırılacak tahkikatlar neticesinde ruhsat alması yönetmelikte belirtilmiş görevlere uygun olanlar ;
-Satın almak istedikleri silah için silah satın belgesi, devir almak istedikleri silahlar içinde noter istek belgesi tanzim edilerek kendilerine elden verilir. Satın veya devir alınan silah en geç fatura tarihi itibarı ile 60 gün içerisinde Müdürlüğümüze  getirilerek tespiti yaptırılır, , eğitime katkı payı, özel işlem vergisi ve kart ücretini  ödeyen Kamu Görevlilerimize Valilik Makamının Onaylarını takiben en geç 1 gün içinde ruhsatları teslim edilir.
Daha önce ruhsatı olup ta süresi biten Kamu Görevlisi silah sahipleri ise yukarıda yazılı
belgelerle beraber eski ruhsatlarını ve silahlarını da getirerek tespitini yaptırır, yapılacak tahkikatta ruhsatlarını yenilemesinde sakınca görülmeyenlere ,eğitime katkı payı, özel işlem vergisi ve kart ücretini ödedikleri takdirde Valilik Makamının Onaylarını takiben en geç 1 gün içinde yeni ruhsatları teslim edilir. 

Birinci fıkranın (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (e) bendinin (9) numaralı alt bendinde belirtilen görevliler için, 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle  Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri seçimi hakkında kanun hükümlerine göre seçimle bu  görevlere gelmiş olma şartı aranır. İl Valileri, yukarıda belirtilen Kamu Görevlilerine bahse konu yönetmelik  hükümleri gereğince Silah Taşıma Ruhsatı verebilir. 

10- İnfaz koruma baş memurları ile memurlarına ( ceza ve tutukevleri dışında demirbaşa  kayıtlı veya zati silahlarını taşıyabilirler ).
11- Bakanlık merkez birimlerinde görev yapan ve bakanlıklarınca uygun görülen hizmet  aracı şoförlerine ( görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler).
12- (Ek 16/11/1992-3721 K,:Mülga :30/06/1994 – 94/5825 K.)
13- Bilfiil görev yaptıkları sırada Demirbaşa Kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla  Devlet Demiryollarına ait Trenlerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki illere gidiş ve gelişlerinde görev yapan Makinist, Tren şef, Gardıfrenlere, 
14- Bilfiil görev yaptıkları sırada Demirbaşa Kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü atıcılık ve avcılık federasyonu atış malzemelerinin nakil, muhafaza ve dağıtımından sorumlu kadrolu personeline,

Emekli Kamu Görevlileri Silah Taşıma Ruhsatı

MÜRACAAT YERİ : İkamet yerinizin bulunduğu İlçe Emniyet Müdürlüğüne

6136 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin 91/1779 Karar Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar  ile Diğer Aletler Hakkındaki Yönetmeliğe göre Silah Taşıma Ruhsatı alabilecek Emekli Kamu Görevlileri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

6136 Sayılı Kanunun 7 ‘inci maddesinin 4 numaralı bendinin ( A ) ve ( B ) alt bentlerinde sayılan haller dışında emekli olan kamu görevlilerinden,(Disiplin kurulları veya mahkeme kararıyla meslekten veya Devlet Memurluğundan çıkarılanlar yada haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu Memuriyetle ilişiği kesilenler veya sicilen yada 1402 sayılı kanunun 2.bendi gereğince emekli edilenler hariç olmak üzere) 


a) Vali, Vali Yardımcısı, Kaymakam ve Bucak Müdürleri ile Mülkiye Müfettişi, Daire Başkanı veya Şube Müdürü gibi Mülki İdari Amirliği hizmetleri sınıfına dahil görevlilere,
b) Hakim ve Savcılar ile Sayıştay Başkan ve Üyelerine, 
c) Büyükelçi, Elçi, Daimi Temsilci, Daimi Temsilci Yardımcısı, Birinci Müsteşar, Müsteşar, Başkatip, İkinci Katip, Üçüncü Katip, Başkonsolos, Başkonsolos Yardımcısı, Konsolos,  Muavin Konsolos, 
d) Emekli olmak için gerekli hizmet süresinin yarısını tamamlayıp, bir başka kuruma geçen veya istifa eden Vali , Vali Yardımcısı, Hakim ve Savcılara, 
e) Emniyet Hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personel ile MİT hizmetleri mensuplarına (bunlar kurumları ile ilişkilerinin kesilmesi sırasında zati tabancalarına ait özellikleri emekli kimlik kartlarına işletmek sureti ile taşıyabilirler. Bu kimlik kartları Silah Taşıma Ruhsatı yerine geçer.), 
f) Çarşı ve Mahalle Bekçilerine, 
g) 31/08/1956 tarihli ve 6831 Sayılı Orman Kanununun 77 ‘inci maddesi gereğince görevde iken demirbaş silahını taşıyan Orman Muhafaza Memurları ve Orman Bölge Şeflerine (bunlar emekli olduklarında satın alacakları zati silahlarını veya kanuni yoldan edindikleri şahsi silahlarını taşıyabilirler ), 
h) ( f ) bendi hariç diğer bentlerde sayılanlardan 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununda değişiklik yapan 2898 Sayılı Kanuna göre emekli olanlara, 
ı) Özel Kanunlarına göre demirbaş silah taşıma yetkisi bulunan gümrük muhafaza teşkilatı amir ve memurlarına, İkamet ettikleri yer Valiliğine müracaatları halinde mevcut veya alacakları zati silahları için Taşıma Ruhsatı verilir. 

İSTENECEK BELGELER :

Bursa İli Polis sorumluluk sınırları içinde ikamet eden yukarıda sayılan meslekler içerisinde bulunan kişiler aşağıda sıralanan belgelerle müdürlüğümüze müracaat edebilir:

Ortak istenen belgeler:

**Dilekçe (Valilik Makamına Hitaben yazılmış)
**Nüfus Cüzdanı aslı,
**5 adet renkli vesikalık fotoğraf (Son bir yıl içinde çekilmiş),
**Müdürlüğümüzden alacakları silah ruhsat istek formu ile şahsen müracaatları gerekmektedir.

**Bağlı Bulundukları Vergi Dairesinden Vergi Borcu Olmadığına dair yazı


Meslek gruplarının yaptıkları işlere ait getirecekleri özel belgeleri:

NOT : ŞİRKET İLE İLGİLİ İBRAZ EDİLECEK EVRAKLARIN ASLI VEYA NOTER TASDİKLİ FOTOKOPİLERİ OLMALIDIR.

9/b FAHRİ TEMSİLCİLER 
*Şahsın görev ve silah taşıma ruhsatı talebiyle ilgili Dışişleri Bakanlığının yazısı.

9/c SARI BASIN KARTI SAHİBİ BASIN MENSUPLARI,
*Sarı Basın Kartının Noter Tasdikli Fotokopisi 
*Basın Yayın ve Enformasyon genel Müdürlüğünün yazısı 

9/d KUYUMCU-SARRAF-ALTIN GÜMÜŞ İŞLEYEN İMALATÇI VE TOPTANCILAR,
*İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,

*Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,

*Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,

*Oda kayıt belgesi.

*Ortaklar Kurulu Kararı noter tasdikli fotokopisi,

*Ortakların Nüfus Cüzdanı fotokopileri,

      
9/e PATLAYICI MADDELERİ SATIN ALMA VE SATIŞ RUHSATI, PATLAYICI MADDE DEPOSU YİVSİZ AV TÜFEĞİ İMALATHANESİ VE RUHSATLI SİLAH TAMİRHANESİ SAHİPLERİ,
 *İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,

*Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,

*Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,

*Oda kayıt belgesi,

*Talep eden kişinin faaliyeti ile ilgili ruhsat veya belge fotokopisi,

 Güvenlik belgesi olan kişilerden;

*İş sahibinin yazılı müracaatı,

*İş sahibinden istenen belgeler ((e) bendi için),

*Güvenlik belgesi fotokopisi,

*Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin İşveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).

 

9/f BANKA GENEL MÜDÜRLERİ-YARDIMCILARI- BÖLGE MÜDÜRÜ-ŞUBE MÜDÜRÜ,

*Yetkili birim amiri tarafından imzalanmış görev belgesi (Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olması gerekmektedir.).

9/g HAVAYOLU PİLOTU
*Kurum yazısı,

*Pilotluk lisans fotokopisi.


9/h SERMAYE ŞİRKETİNİN YÖNETİM KURULU BAŞKANI-ÜYELERİ-GENEL MÜDÜR  VE YARDIMCILARI 

*İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,

*Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarını (ciro) gösterir vergi dairesi yazısı (Serbest bölge veya başka bir nedenle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı),

*Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,

*Oda kayıt belgesi.

*Ortakların Nüfus Cüzdan fotokopileri,9/ı GENİŞ ARAZİ SAHİPLERİ

*Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,

*Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı,

*Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi.

Bu bentle ilgili olarak, 11.12.1998 tarih ve 23550 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren EK-3’teki normlar uygulanacaktır.

       

9/i SÜRÜ SAHİPLERİ

*Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,

*Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,

*Hayvan sayısını gösterir Tarım il/ilçe müdürlüğü yazısı.

Bu bentle ilgili olarak, 11.12.1998 tarih ve 23550 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren EK-3’teki normlar uygulanacaktır.

     

9/j MÜTEAHHİT

*Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,

*Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,

*Oda kayıt belgesi,

*İş deneyim (iş bitirme/iş durum) belgesi,

*Karar Defterine alınacak ortaklar kurulu kararının noter tasdikli fotokopisi,

*Ortakların Nüfus Cüzdan fotokopileri,

9/k AKARYAKIT İSTASYON SAHİBİ
*İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,

*Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,

*Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,

*Oda kayıt belgesi,

*Bayilik sözleşme fotokopisi,

*Karar Defterine alınacak ortaklar kurulu kararının noter tasdikli fotokopisi,

*Ortakların Nüfus Cüzdan fotokopileri,

      

9/l SAHİBİ ADINA AKARYAKIT SATIŞI YAPANLAR (DEMİRBAŞ SİLAHI İŞYERİ VE İŞBAŞINDA TAŞIR)
*İş sahibinin yazılı müracaatı,

*İstasyon sahibinden ((k) bendi için) istenen belgeler,

*Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).

       

9/m İŞ SAHİBİ – BEKÇİ – VEZNEDAR – MUTEMET (SİGORTALI OLARAK EN AZ 50 İŞÇİ ÇALIŞTIRAN)
*Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,

*Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,

*Oda kayıt belgesi,

*Müracaat tarihinde ve bir yıl geriye dönük çalıştırılan işçi sayısını ve ödenen prim gün sayısını belirten SGK yazısı, (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır),

*Karar Defterine alınacak ortaklar kurulu kararının noter tasdikli fotokopisi,

*Ortakların Nüfus Cüzdan fotokopileri,

Bekçi, veznedar ve mutemetler için;

*İş sahibinin yazılı müracaatı,

*İş sahibinden istenen belgeler ((m) bendi için),

*Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).

       

9/n ATIŞ POLİGONU SAHİPLERİ

*İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,

*Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,

*Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,

*Oda kayıt belgesi,

*İşletme ruhsatı fotokopisi,

Poligonda görevli bekçilerden;

*İşverenin yazılı müracaatı,

*İşverenden istenen ((n) bendi için) belgeler,

*Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).

9/o ESKİ ESER – ANIT BEKÇİSİ (DEMİRBAŞ SİLAHI İŞ YERİNDE VE İŞ BAŞINDA TAŞIR)

*Kişi/kurumun yazılı müracaatı,

*Bekçilerin primlerin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).

       

9/ö ARICI (MESKUN YERLER DIŞINDA 100 ADET FENNİ ARILI KOVANI OLAN, GEZGİNCİ OLARAK BİR FİİL ARICILIK YAPANLAR)

*Ziraat odalarından veya il/ilçe tarım müdürlüklerinden alınacak çiftçi belgesi,

*Kovan adedini belirtilen, il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,

*2000 kg bal satıldığına dair müstahsil makbuzu (müracaat tarihi itibarıyla en fazla 1 yıl öncesine ait),

*Arıcılığın meskun yerler dışında, gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,

*Oda kayıt belgesi.

       

9/p PATLAYICI MADDE DEPO BEKÇİSİ

*İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,

*Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,

*Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,

*Oda kayıt belgesi,

*İş sahibinin yazılı müracaatı,

*Depo izin belgesi fotokopisi,

*Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).

     

9/r BAZI KAMU GÖREVİNDEN AYRILANLAR

*Ayrılış şeklini belirten kurum yazısı.

       

9/s DÖVİZCİ

*İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,

*Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,

*Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,

*Oda kayıt belgesi,

*Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi,

*Karar Defterine alınacak ortaklar kurulu kararının noter tasdikli fotokopisi,

*Ortakların Nüfus Cüzdan fotokopileri,

9/ş AVUKAT VE NOTER

*Bağlı oldukları barodan üyelik yazısı.

*Noterlik görev belgesi,

*Vergi dairesi mükellefiyet yazısı,

*Oda kayıt belgesi.

 
9/t 507 SAYILI KANUNA GÖRE KURULAN BİRLİK-FEDERASYON-KONFEDERASYON-ODA BAŞKANI-VE GENEL KURUL ÜYELERİ

*Bağlı olunan oda, birlik, federasyon, konfederasyonun yazısı,

*Görevle ilgili seçim tutanağı.

9/u ESKİ MUHTAR

(İstifa eden veya işten el çektirilenler hariç)

*Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,

*İl/ilçe seçim kurulu yazısı.

Saklama süresinin dolması nedeniyle seçim kurulunca belge verilemeyenlerin de silah ruhsat işlemleri yapılabilecektir. (İmha edildiğine dair yazı.)


9/ü ESKİ İL GENEL MECLİS ÜYESİ- BELEDİYE BAŞKANI

*Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,

*İl/ilçe seçim kurulu yazısı.

Saklama süresinin dolması nedeniyle seçim kurulunca belge verilemeyenlerin de silah ruhsat işlemleri yapılabilecektir. (İmha edildiğine dair yazı.)

Yaptırılacak tahkikatlar neticesinde ruhsat alması yönetmelikte belirtilmiş meslek gruplarına uygun olanlar ;

Satın almak istedikleri silah için silah satın alma belgesi, devir almak istedikleri silahlar içinde noter istek belgesi tanzim edilerek kendilerine elden verilir. Satın alınan veya devir alınan silah en geç fatura tarihi itibarı ile 60 gün içerisinde Müdürlüğümüze getirilerek tespiti yaptırılır, harç ücretini ödeyen meslek grubunda bulunan kişilere Valilik Makamının Onaylarını takiben en geç 1 gün içinde ruhsatları teslim edilir.

Daha önce ruhsatı olup ta süresi biten yukarıda sıralanan meslek gruplarına giren silah sahipleri ise yukarıda yazılı belgelerle beraber eski ruhsatlarını ve silahlarını da getirerek tespitini yaptırır, yapılacak tahkikatta ruhsatlarını yenilemesinde sakınca  görülmeyenlere harç  ücretini ödedikleri  takdirde Valilik Makamının Onaylarını takiben en geç 1 gün içinde yeni ruhsatları teslim  edilir.

                                   
SİLAH TAŞIMA RUHSATLARI İÇİN (5 YILLIK) : 23.093,00 TL

Can Güvenliği, Şehit Eş, Çocuk, Anne ve Babalarına verilen Silah Taşıma Ruhsatı

MÜRACAAT YERİ : Acemler Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü

KİMLER ALABİLİR? 
6136 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin 91/1779 Karar Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Yönetmeliğe göre Can Güvenliğinden Silah Taşıma Ruhsatı almak isteyen kişilerle ilgili şartlar aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

a) Yaptıkları iş, sosyal, kültürel ve mesleki faaliyetleri ya da bulundukları yer ve zaman itibariyle can güvenliklerinin ciddi ve harici tehdit ve tehlikelere maruz kalacağı kuvvetle muhtemel olduğu anlaşılan Türk vatandaşları ile karşılıklılık esasına göre Ülkemizde çalışma ve ikamet izni sahibi yabancı uyruklu şahıslara,

b) Şehit olan Kamu Görevlilerinin, Korucuların ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları ile er ve erbaşların eş ve çocukları ile anne ve babalarına,

c) Bakanlığın Muvafakati alınmak şartıyla 25/3/1988 tarihli ve 3419 Sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun ile mülga 5/6/1985 tarihli ve 3216 Sayılı Kanun uyarınca teslim olan veya güvenlik Kuvvetlerine yardımcı oldukları için hayatları koruma altına alınanlara, Talepleri halinde İl Valilerince Silah Taşıma ruhsatı verilebilir. Bu ruhsatlar gerektiğinde veya veriliş sebebinin ortadan kalkması halinde, geçerlilik süresine  bakılmaksızın geri alınabilir. 
                                                

İSTENECEK BELGELER:

….. İli Polis sorumluluk sınırları içinde ikamet eden yukarıda sayılan sebepler dahilinde bulunan kişiler aşağıda sıralanan belgelerle müdürlüğümüze müracaat edebilir:

Bulunduğu durumu ayrıntılı şekilde izah eden Dilekçe (Valilik Makamına Hitaben yazılmış)
Nüfus Cüzdanı aslı, fotokopisi,
5 adet renkli vesikalık fotoğraf (Son bir yıl içinde çekilmiş)
Müdürlüğümüzden alacakları silah ruhsat istek formu ile şahsen müracaatları gerekmektedir
7/b bendinden müracaat edenler Şehitlik Şahadet Belgesinin noter tasdikli bir kopyasını getirmek zorundadır.
Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen kişilere den birden fazla silahı bulunanlara talepleri de dikkate alınarak sadece bir silahı için taşıma ruhsatı verilebilir. Ancak, daha önce birden fazla taşıma ruhsatlı silaha sahip olan kişilerin bu silahlarına ait taşıma  ruhsatları süresi sonunda bulundurma ruhsatına çevrilir. 
Can güvenliğinin Tehlikede olduğundan bahisle Müracaatta bulunanlar iddiaları ile  ilgili herhangi bir olay vukuu bulmuş ise ; konu ile ilgili tanzim edilen resmi evrakların  tasdikli bir kopyasını ibraz etmelidirler. 

Yaptırılacak tahkikatlar neticesinde ruhsat alması yönetmelikte belirtilmiş durumlara uygun olduğu belirlenerek Valilik Makamının Silah Taşıma iznini Onayladığı kişiler;   

Satın almak istedikleri silah için silah satın belgesi, devir almak istedikleri silahlar içinde noter istek belgesi tanzim edilerek kendilerine elden verilir. Satın veya devir alınan silah en geç fatura tarihi itibarı ile 60 gün içerisinde Müdürlüğümüze getirilerek tespiti yaptırılır,harç , eğitime katkı payı, özel işlem vergisi ve kart ücretini ödeyen meslek grubunda bulunan kişilere Valilik Makamının Onaylarını takiben en geç 1 gün içinde ruhsatları teslim edilir. Daha önce ruhsatı olup ta süresi biten yukarıda sıralanan meslek gruplarına giren silah sahipleri ise yukarıda yazılı belgelerle beraber eski ruhsatlarını ve  silahlarını da getirerek tespitini yaptırır, yapılacak tahkikatta ruhsatlarını yenilemesinde sakınca görülmeyenlere harç, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi ve kart ücretini  ödedikleri takdirde Valilik Makamının Onaylarını takiben en geç 1 gün içinde yeni ruhsatları teslim edilir.
 

NOT :  Silah dosyalarına konulacak fotokopi olan evraklar tasdikli olmak zorundadır.

Tüfek Satın Alma Belgesi (Verilmesini Engelleyen Haller)

ANLATIM İÇİNDE GEÇEN KELİMELERİN TANIMLARI

a) Yivsiz av tüfekleri: Avda ve atıcılık sporunda kullanılan ve namlularında yiv-set bulunmayan tüfekler,

b) Spor ve nişan tüfek ve tabancaları: Hava ve gaz basıncı ile çalışan ateşsiz, namlusu yivli veya yivsiz olan, uluslararası standartlara uygun tüfek ve tabancaları,

c) İzin Belgeleri : 2521 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereği düzenlenen mülki amirce onaylanan belgeleri,  
d) Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi : Yivsiz av tüfeklerini taşıma ve bulundurma izin belgesi yerine geçer, (5) yıl süreli verilir, ancak avcılık belgesi yerine geçmez. 

e) Satınalma Belgesi; Yivsiz tüfek satın alacak kişilerin adına düzenlenen belgedir.

f) Avcılık Belgesi : Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi alan şahıslardan avlanmak isteyenler 2521 Sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre Çevre ve Orman Bakanlığından alacağı belgedir.

YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ ve SATINALMA BELGESİ VERİLMESİNİ ENGELLEYEN HALLER

2521 Sayılı Kanunu kapsamına giren belge ve izinlerin verilmesini engelleyen haller şunlardır.

a) Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar,

b) Av suçları da dahil ruhsatlı silahı ile suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve/veya kusuru neticesi başkaları tarafından suç işlenmesine veya intihar yada intihara teşebbüs edilmesine neden olmaktan mahkum olanlar.

c) Haklarında Türk Ceza Kanunun 119.maddesinin uygulanması nedeniyle kamu davası açılmamış olsa bile zorunlu olmadığı halde meskun mahalde veya civarında yada umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlar,

d) Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikinden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve / veya ağır para cezasına mahkum olanlar,

e) Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç iki yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile  devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri amaçlarla yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik etme suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar,

f) 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun Hükümlerine aykırı fiillerden dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,

g) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12,13,14 ve 15 inci maddelerinde belirtilen suçlardan dolayı 6 aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile aynı Kanunun 4 ncü maddesinde yazılı yasak aletlerden birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,

h) Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arz etme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlar,

ı) Kısıtlı olanlar ile Kamu hizmetinden yasaklılar,

i) Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar,

j) 18 yaşını bitirmemiş olanlar, 

Yukarıdaki fıkranın (a), (b),(c),(d),(e),(f),(g) ve (h) bentleri kapsamına girenler, affa uğramış olsalar veya mahkumiyetleri bütün neticeleriyle birlikte ortadan kalksa yada mahkemelerce verilen karar üzerine adli sicilden silinmiş olsa bile, kendilerine hiçbir suretle bu Yönetmelik kapsamına giren belge ve izinler verilmez. Bu fıkra hükmü Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesi hükümlerine göre suç olmaktan çıkan bir fiil nedeniyle hüküm giymiş olanlara uygulanmaz.

Bu madde de belirtilen mahkumiyet, kesinleşmiş mahkumiyettir.

Bu madde hükümlerinin uygulanmasında, mahkemelerce verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar, paraya çevrilmiş olsa dahi, hürriyeti bağlayıcı ceza esas alınır.

Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi, Uyarılar!!!… (İstenilecek Belgeler)

 Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi ve Satın Alma Belgesi olarak iki çeşit izin belgesi düzenlenmektedir. Bu belgelerden almak isteyen kişilerin 18 yaşını doldurmuş olan T.C. vatandaşı ve yukarıda sıralanan izin belgesinin verilmesini engelleyen hallere girmemeleri gerekmektedir.

Eğer bu şartları taşıyor iseniz talebiniz ile ilgili sayfanın devamında yer alan açıklamaları takip ederek ikamet etmekte olduğunuz yerin bağlı bulunduğu İlçe Emniyet Müdürlüğümüze gerekli müracaatı yapabilirsiniz.

       1)  YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ : 

2521 Sayılı Kanunun Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin Avda ve Sporda kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasını engelleyen ve verilen izinlerin iptalini gerektiren hallerle ilgili  14 ncü maddesi kapsamına girmeyen ve 18 yaşını doldurmuş olan her Türk Vatandaşı Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi alabilir.

       2)  YİVSİZ TÜFEK SATIN ALMA BELGESİ :

Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi verilmesini engelleyen hallere girmeyen ve 18 yaşını doldurmuş olan her Türk Vatandaşı Yivsiz Av Tüfeği satın alabilmesi için satın alma Belgesi alabilir.

       3)  İSTENİLECEK BELGELER :


Bursa İli Polis sorumluluk sınırları içerisinde ikamet eden yukarıda şartlara uygun olan herkes aşağıda belgelerle ikamet ettiği yerin bağlı bulunduğu İlçe Emniyet Müdürlüğümüze nüfus cüzdanı aslı ve son (6) ayda çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf ile şahsen müracaat edebilir:

 • Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi almak için müracaat eden şahsa İlçe Emniyet Müdürlüğünden verilecek dilekçeli matbu form, nüfus cüzdanına göre doldurularak imzalatılır ve mülki amir tarafından havale ettirilerek işlemleri yapılmak üzere şahsa teslim edilir.
 • Müracaat formunun arka bölümünde bulunan tahkikatlar müracaatçı tarafından ilgili yerlere gitmek suretiyle yapıldıktan sonra getirildiğinde form tetkik edilir  ve engel hali yok ise (5) yıllık harcının yatırılması için ilgili vergi dairesine gönderilir,
 • Harcın yatırıldığına dair alındı makbuzu getirildiğinde tahkikatı tamamlanmış matbu form ile (2) adet vesikalık fotoğrafı alınır.
 • Evraklarını teslim eden şahıstan Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Kart Bedeli alınarak Silah Ruhsatı Alındı Makbuzu kesilir ve müracaatçıya belgenin hazırlanarak teslim edileceği gün belirtilerek verilir.
 • Belgenin mülki amirce onayını takiben belirtilen günde gelen müracaatçıya tanzim olunan av tezkeresi belgesi teslim edilir.

                                                         DİKKAT !!!          

Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi sahibi:

 • Tanzim edilen belgenin geçerlilik süresinin 5 yıl olduğunu, Ruhsatname ne vakit verilirse verilsin hükmünün ancak verildiği tarihten sonra gelen 6.ıncı mali yılın başlangıcına kadar sürdüğünü ,
 • Sürenin bitimini müteakip yenilenmesi gerektiğini,
 • Yeni aldığı av tüfeğini Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesine kaydettirmek zorunda olduğunu,
 • Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi verilmesini engelleyen hallerden birine düştüğünde veya tüfeğiyle ilgili adli bir olaya girdiği takdirde ruhsatı veren makama bildirmek mecburiyetinde olduğunu,
 • Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesini tüfeğiyle beraber taşımak ve istenildiğinde kontrol yapan görevlilere ibraz etmek zorunda olduğunu,
 • Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesinde kayıtlı bulunan tüfeğini/tüfeklerini  meskun mahaller dışında, kırsal alanlarda taşıyabileceğini; söz konusu silahların meskun mahallerde boş olarak torba veya kılıf içinde  yada araçların bagajında taşınıp nakledilebileceğini,

Kabul etmiş sayılır. 

YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMELERİ İÇİN (5 YILLIK) = 178,70 TL

Kuru Sıkı Silah Sahiplerinin Dikkatine!!!

5729  SAYILI SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA KANUN VE YÖNETMELİK:

Halk arasında Kurusıkı olarak tabir edilen bu silahların üretimi, ithali, satışı ve bildirimini düzenleyen 5729 Sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen silahlar hakkında Kanun 12.02.2008 tarihli ve 26785 sayılı Resmi Gazetede, Kanunun Uygulamasına ilişkin Yönetmelik ise; 02.05.2008 tarihli ve 26864 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

      SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAH :

Namlusu hiçbir şekilde katı cisim atamayacak, 6136 Sayılı Ateşli silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu hükümlerine tabi silah vasfına dönüştürülemeyecek nitelikte imal edilmiş, kurusıkı da tabir edilen silahlardır.

      SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN TABANCA:

Tam otomatik olmamak şartıyla, ses ve gaz fişeği atabilen, namlusu hiçbir şekilde katı cisim atamayacak şekilde imal edilmiş, bilinen toplu tabanca veya yarı otomatik tabanca görünümünde ve çalışma sistemine haiz olan silahlardır.

      SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLARA AİT YASAL UYARILAR

1-) Bu silah Ateşli silahlarla işlenen veya 6136 Sayılı Kanunun kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar ile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya  daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olanlara satılamaz.

2-) Bu silah 18 yaşından küçüklere satılamaz.

3-) Silah üzerinde tadilat yapmak yasaktır.

4-) BU SİLAHIN TAŞINMASI YASAKTIR.

      SİLAHLARIN NAKLİ

Silah her an kullanıma elverişli olmayacak ve kolay ulaşılmayacak şekilde, boş olarak kutu içerisinde nakledilebilir.

      SİLAHLARIN SATIN ALINMASI VE BİLDİRİMİ

Söz konusu silah; Cumhuriyet Savcılığından alınacak Adli Sicil Belgesi, Nüfus Cüzdanı ile herhangi bir Av Bayisinden satın alınabilecek,

Ses ve Gaz Fişeği atabilen silahları elinde bulunduranlar yönetmeliğin yayınlandığı 02.05.2008 tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde, yeni devir veya satın alan şahıslar ise; fatura veya devir sözleşmesinin düzenlendiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde bulundukları yer Mülki Amirliğinden havaleli bir dilekçe ve ekinde yer alan  Adli Sicil Belgesi, fatura ve  silah ile birlikte bulunduğu yerin (İkamet ettiği yerin) kolluk birimine müracaat ederek bildirimde bulunacaklardır.

     SİLAHLARIN DEVRİ

Devir Alan : Ses ve gaz fişeği atabilen silahın devri durumunda, satıcı ile alıcı aralarında yönetmeliğin ekinde yayınlan (Ek-5) de yer alan devir sözleşmesini düzenleyecekler ve  devir alan şahıs devir sözleşmesinin düzenlendiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde bulunduğu yerin (İkamet ettiği yerin) kolluk birimine bildirimde bulunacaktır.

Devir Eden  :  Silahı devredenler ise; bildirimde bulundukları mülki amirliğe bizzat veya yazılı olarak posta ile devir sözleşmesi ile bildirimde bulunmaları halinde üzerlerinde kayıtlı görülen silahın düşümü sağlanır.

Previous post Kamil Üçbaş, Cengiz Markal
Next post AV VE YABAN HAYVANLARI TAZMİNAT BEDELLERİ 2023-2024 AV DÖNEMİ