Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü  Duyuru ! 2023-2024 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı Ek Karar

2023 – 2024 AV YILI ( 1 NİSAN 2023 – 31 MART 2024 )
AV TURİZMİ UYGULAMA TALİMATI EK KARARI – 1
I. AVINA İZİN VERİLEN TÜR, CİNSİYET, AVLANMA DÖNEMİ VE
AVLANMA ŞEKLİ

2023-2024 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı kapsamındaki Ek Karar Yerli Avcı Kotaları İçin Kura Başvuru
Formu

​​Yerli avcı kotaları için kura başvuru formunu görüntülemek için tıklayınız…

TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI
DOĞA KORUMA ve MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
…… DKMP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
……… İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2023-2024 Av Yılı Av Turizmi Kapsamındaki Yerli Avcı Kotaları İçin Kura Başvuru
Formu
(Başvuru Formu Avcı Tarafından Kotanın Bulunduğu İl Şube Müdürlüklerine
Gönderilecektir)
Avcının
Adı-Soyadı
Avcının
T.C. No
Avcılık
Belge No
Avcının
Adresi
Cep Tel No Talep Edilen
Avlak/Saha Adı
Tür Adı Tür Adı Tür Adı Tür Adı Tür Adı
Yaban Keçisi
(Teke)
Yaban Keçisi (Hatalı
Boynuzlu / Çelek)
Çengel Boynuzlu
Dağ Keçisi
Kızıl Geyik Karaca
Avlak Adı

 1. Avcılık belgemi 2023-2024 av yılı için vize ettirdiğimi ve düzenlenecek izin belgesi için geçerlilik süresi
  geçmemiş av turizmi talimatına uygun tüfek ruhsatımın olduğunu ve istenmesi durumunda bu belgeleri idareye sunmayı,
 2. 4915 Kara Avcılığı Kanunu, Av Turizmi Kapsamında Avlanmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
  Yönetmelik, 2023-2024 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı ve ilgili diğer mevzuattan doğacak her türlü sorumluluğu,
 3. Eksik bilgiyle veya yanlış adrese yapılan başvurumun iptalini,
 4. Yukarıda kota talebinde bulunduğum türlerden 2022-2023 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı kapsamında avlama ya da yaralama yapmadığımı ve bilgilerimin doğruluğunu beyan eder, beyanımda yanlışlık tespit edilmesi halinde 2023-2024 Av Yılında tüm kota başvurularımın geçersiz sayılmasını kabul ederim.
  5.
  Adı Soyadı : ………………………
  Tarih : …../…../2023
  İmza :

Av Turizmi Uygulama Talimatı Ek Kararını görüntülemek için tıklayınız…

2023-2024 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı
1
2 0 2 3 – 2 0 2 4 A V Y I L I ( 1 N İ S A N 2 0 2 3 – 3 1 M A R T 2 0 2 4 )
A V T U R İ Z M İ U Y G U L A M A T A L İ M A T I E K K A R A R I – 1
I. AVINA İZİN VERİLEN TÜR, CİNSİYET, AVLANMA DÖNEMİ VE
AVLANMA ŞEKLİ
1) Avına izin verilen türler ve avlanma tarihleri
Tablo 1 : Avlanma zamanı
2- Avına izin verilen türleri cinsiyeti, süresi ve avlanma şekli
d) Anadolu Yaban Koyunu, Karaca, Yaban Keçisi ve Kızıl Geyik türlerinin erkek bireyleri
ile Çengelboynuzlu dağ keçisinin dişi ve erkek bireyleri avlanır.


II. GENEL HÜKÜMLER

 1. Kotaların kullanımı ve değerlendirmesi
  i) Acente kotasına, “Av Turizmi İzin Belgeli” acenteler başvurabilir;
  Yerli avcı kotasına, yerli avcılar ile Batı Trakyalı Türkler başvurabilir;
  Devlet misafiri ile diplomat kotasına, Devlet Başkanı, Başbakan ve Bakan düzeyindeki
  yabancı devlet misafirleri ile yabancı avcılık belgesi verilen Türkiye’deki diplomatik veya
  konsüler temsilciliklerle, uluslararası kuruluşlarda çalışan kırmızı bantlı kimlik kartı hamili
  görevliler ve karşılıklılık ilkesine bağlı olmak kaydıyla diplomatik ve konsüler
  temsilciliklerde görev yapan yeşil bantlı kimlik hamili olanlar başvurabilir.
  j) Anadolu yaban koyunu, yaban keçisi, çengelboynuzlu dağ keçisi, karaca, kızıl geyik ve
  melez yaban keçisi türlerine ait kotalar için 2 kez avlanma hakkı kullandırıldığında
  avlanma gerçekleşmese de kota başka birine kullandırılamaz.
  k) Anadolu yaban koyunu, yaban keçisi, çengelboynuzlu dağ keçisi, kızıl geyik ve melez
  yaban keçisi acente kotaları “Av Turizmi İzin Belgeli” acentelere 2886 sayılı Devlet İhale
  Kanunu kapsamında ihale edilir.
  l) Yaban keçisi, melez yaban keçisi, yaban keçisi hatalı boynuz-şelek, çengelboynuzlu dağ
  keçisi, karaca ve kızıl geyik yerli avcı kotaları yerli avcılara, karaca acente kotaları ise
  acentelere Bölge Müdürlükleri tarafından kura yöntemi ile belirlenerek tahsis edilir. Her
  avlaktaki her bir kota için başvuranlar arasından 1 (bir) asil avcı ve 3 (üç) yedek avcı
  belirlenecektir. Kura da bir tür için asil avcı olanlar diğer sahalar için ve diğer Bölge
  Müdürlüklerinde kuraya katılamaz.
  m) Av Turizmi Kapsamında Avlanmalara ilişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğinin
 2. Maddesi 7. fıkrası “Av veya yaban hayvanını avlayan ya da yaralayan yerli avcılara, bir
  sonraki av yılında avlanan ya da yaralanan tür için kota tahsisi yapılmaz; ancak kotaların
  boş olması durumunda kota tahsisi yapılabilir” hükmü gereği 2022-2023 av yılında
  avlayan ya da yaralayan avcıların avladıkları tür için 2023-2024 av yılı için yapılacak kura
  işlemlerinde boş kota olmadıkça asil ve yedek avcı olamazlar.
  Av ve yaban hayvanı Başlama Tarihi Bitiş Tarihi
  Yaban Keçisi (Capra aegagrus), Melez Yaban
  Keçisi, HB-Şelek 04.09.2023 31.03.2024
  Kızıl Geyik (Cervus elaphus) 04.09.2023 29.02.2024
  Çengelboynuzlu Dağ Keçisi (Rupicapra rupicapra) 04.09.2023 31.12.2023
  Karaca (Capreolus capreolus) 04.09.2023 31.10.2023
  Anadolu Yaban Koyunu (Ovis gmelini anatolica) 04.09.2023 31.03.2024
  2023-2024 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı
  2
  n) İhale ve kura tarihleri Genel Müdürlük kordinasyonunda belirlenecek takvime uygun
  olarak yapılır. İhale ve kura yeri Bölge Müdürülüğünce belirlenir.
  o) İhalesi yapılıp da ihalelerde satılamayan acente kotaları boş kota olarak değerlendirilir.
  p) Kurada başvuru yapılmamış ya da tahsis işlemi gerçekleşmemiş kotalar da boş kota olarak
  değerlendirilir.
  r) Boş kotaların tahsislerinin yapılabilmesi için Bölge Müdürlükleri tarafından başvurulara ait
  süre 10 iş gününü aşmayacak şekilde belirlenir. Belirlenen başvuru süresi ve kura günü
  Bölge Müdürlüğü internet sitelerinde yayınlanır. Boş olan kotalar için Bölge
  Müdürlükleri’nde kura komisyonu kurulur.
  Yapılacak boş kota kura sonuçlarına göre Bölge Müdürlüğü tarafından o avlaktaki;
  1) Acentelere en yüksek ihale bedeli, yerli avcılara avlama ücreti üzerinden,
  2) İhale bedeli oluşmaması halinde ise acentelere avlama ücreti üzerinden tahsis edilir.
  Başvuru süresi içerisinde başvuru bulunmaması halinde İl Şube Müdürlüğüne ilk başvuru
  yapanlara İl Şube Müdürlüklüğü o avlaktaki;
  1) Acentelere en yüksek ihale bedeli üzerinden, yerli avcılara avlama ücreti üzerinden,
  2) İhale bedeli oluşmaması halinde ise acentelere avlama ücreti üzerinden tahsis edilir.
  Acentelere yapılan tüm tahsisler noter onaylı sözleşmeler imzalanarak yapılır.
  s) Bakanlığımız ihalelerinden yasaklama kararı verilen acentelere yasaklama süresince kota
  tahsisi yapılmaz.
  t) Av organizasyonları başvurularına İl Şube Müdürlüklerince en geç 7 iş günü içerisinde
  cevap verilir.
  u) Kızıl geyik avında Kazık boynuz kızıl geyik (KBKG); Yaban keçisi avında hatalı
  boynuzlu-şelek (HB-Ş), Çengelboynuzlu dağ keçisi avında Çengelboynuzlu dağ keçisi dişi
  bireyi avlanması durumunda kota kullanılmış sayılır.
  v) Av organizasyonunun varlığını kanıtlamaya yönelik avlanan yaban domuzu dışındaki tüm
  bireylerin fotoğrafı, Bakanlık görevlisi ile av kılavuzu, avcı ve acente görevlisi/personeli
  olacak şekilde ilgililer tarafından çekilir ve dosyalarında saklanır. Fotoğraf çekimlerinde
  arka mekân/yer/mevki durumu gözetilir; ilgililer tarafından çekilen fotoğraflarla
  yetinilmez, gerektiğinde kamera çekimi yapılır; fiziki fotoğrafın yanı sıra bilgisayar
  ortamında da dijital resimler arşivlenir; fotoğraflar, orijinal ve manipüle edilmemiş, 4 adet
  farklı açıdan imkânlar dâhilinde tarih ve saati gösterecek şekilde çekilir. Tereddüte düşülen
  yaş ve trofe niteliğinin yeniden belirlenmesinin gerektiği durumlarda avcı/acente trofeyi
  müdür/şef tarafından belirlenen yere getirmekle sorumludur.
  y) Yaban keçisi hatalı boynuzlu-şelek avlarında imkanlar dahilinde av sahasını da gösterir
  şekilde HB-Ş tür avlanmadan önce ve sonra fotoğraf ve videosunun çekilmesi esastır.
  z) Yaban Domuzu ve Karaca hariç yerli avcı kotalarında, tür ve miktar gözetilmeden avlama
  ücretlerinin %50’si kadar indirim uygulanacaktır.
  IV. AVDA KULLANILACAK SİLAHLAR
 3. Karaca avında yivli veya 12, 16 ve 20 çapındaki yivsiz av tüfekleriyle tek kurşun; tüm
  türlerde çapı asgari 6,5 mm azami 9,8 mm olan yivli av tüfeği veya ok-yay kullanılır.
 4. Yabancı avcılar av organizasyonlarında kullanacakları silahlara ait silah ruhsatını veya
  ruhsat yerine geçen belgenin bir örneğini İzin Belgesi Başvuru dilekçesi ile birlikte
  idareye vermek zorundadır.
  2023-2024 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı
  3
  VI. TÜRLERE GÖRE AVLANMA YAŞI, AVLAK/SAHA, KOTA, ÜCRET
  VE KURALLAR
  1- Yaban Domuzu avlanma izin ve ücretleri
  “Tablo 2: Yaban Domuzu” Tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  b.”Bir izin belgesiyle bir şeflik sınırı içinde av organizasyonu düzenlebilir.” ifadesi “Sürek
  av organizasyonları hariç bir izin belgesiyle bir şeflik sınırı içinde av organizasyonu
  düzenlebilir.” şeklinde değiştirilmiştir.
  c.”Bir izin belgesiyle sürek av organizasyonlarında aynı şeflik sınırı içinde en fazla 4 adet
  avlakta 6 yaban domuzu, bek av organizasyonlarında ise aynı şeflik sınırı içinde en fazla 2
  adet avlakta 6 yaban domuzu avlanabilir.” ifadesi “Bir izin belgesiyle sürek av
  organizasyonlarında aynı il de komşu iki şeflik sınırı içinde en fazla 4 adet avlakta 6 yaban
  domuzu, bek av organizasyonlarında ise aynı şeflik sınırı içinde en fazla 2 adet avlakta 6
  yaban domuzu avlanabilir.” şeklinde değiştirilmiştir.
  2- İzin Verilen Türlerde Yaş Sınırları
  Avlanan yaban hayvanının yaşının belirlenmesinde ihtilafa düşülmesi halinde avcı veya
  acenta tarafından hazırlattırılan veteriner imzalı rapor, ilgili il şube müdürlüğünce
  değerlendirilir.
  Yaban domuzu Kota AİÜ AÜ
  Müdürlük Avlağın Adı
  Acente/Yabancı
  Yerli
  Acente/Yerli
  Acente/Yabancı
  Acente/Yerli
  Yerli
  Tüm İl
  Müdürlükleri
  Devlet Avlakları ve
  Genel Avlaklar
  “Sürek av organizasyonlarında
  aynı şeflik sınırında en fazla 4
  adet avlakta 6 adet’e kadar,”
  ifadesi
  “Sürek av organizasyonlarında
  aynı ilde komşu iki şeflik
  sınırında en fazla 4 adet avlakta 6
  adet’e kadar,” şeklinde
  değiştirilmiştir.
  Bek av organizasyonlarında aynı
  şeflik sınırında en fazla 2 adet
  avlakta 6 adet’e kadar
  400 200 12000 6000
  İlgili
  Müdürlükler
  Mücadele Amaçlı
  avlak veya sahalar
  İlgili
  Müdürlükler
  İl Müdürlüğünce
  İşletilen Örnek
  Avlaklar
  İlgili
  Müdürlükler
  İşleticisi Olan
  Örnek Avlaklar
  Hasat Miktarı (Avlanma Planı)

200

İlgili
Müdürlükler Özel Avlaklar — 200 —
2023-2024 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı
4
Tablo 3: Yaş Sınırları
Tür Yaş Durumu
Yaban keçisi (Teke) 8 yaş ve üzeri erkek birey
Yaban keçisi (HB-Ş teke) Yaş aranmaz.
Melez yaban keçisi 4 yaş ve üzeri erkek birey
Kızıl geyik Devlet ve Genel avlaklarında boynuzlarından biri en az 6 çatal
olan erkek birey, YHGS’de ise 7 yaş ve üzeri erkek birey
Çengelboynuzlu dağ
keçisi
Devlet ve Genel avlaklarında 7 yaş ve üzeri birey, YHGS’de ise 8
yaş ve üzeri birey
Karaca Devlet ve Genel avlaklarında 5 yaş ve üzeri erkek birey, YHGS
lerde ise 6 yaş ve üzeri erkek birey
Anadolu yaban koyunu 7 yaş ve üzeri erkek birey
4- Türlere Göre Avlak, Kota ve Ücretler
Tablo 6: YABAN KEÇİSİ (TEKE)
YABAN KEÇİSİ Kota Dağılımı

Avlama
Ücreti
Bölge
Müdürlüğü Müdürlük Avlağın Adı
Acente
Yerli
Devlet Misafiri İle
Diplomat
Toplam

 1. Bölge
  Müdürlüğü ADIYAMAN
  Gürlevik DA 1 1 220.000
  Hisar Şengil DA 1 1 128.000
  Meydan DA 1 1 128.000
  Sincik DA 1 1 220.000
  Ulubaba DA 1 1 220.000
 2. Bölge
  Müdürlüğü MUĞLA Köyceğiz YHGS 7 1 8 128.000
 3. Bölge
  Müdürlüğü
  ANTALYA
  Akseki DA 2 1 3 104.000
  Akseki İbradı Üzümdere
  YHGS 1 1 128.000
  Cevizli Gidengelmez
  Dağı YHGS 5 2 1 8 128.000
  Düzlerçamı YHGS 5 5 160.000
  Kaş Kıbrıs Çayı YHGS 1 1 2 128.000
  Sarıkaya YHGS 12 2 14 160.000
  ISPARTA Yazılıkaya DA 4 1 5 104.000
 4. Bölge
  Müdürlüğü
  ADANA
  Karaisalı Ekecik DA 1 1 104.000
  Pozantı Karanfildağı
  YHGS 1 1 2 128.000
  HATAY İskenderun Arsuz
  YHGS 3 3 160.000
  2023-2024 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı
  5
  KAYSERİ Yahyalı Aladağlar
  YHGS 5 1 6 160.000
  MERSİN
  Ağıldere DA 2 1 3 104.000
  Çamlıyayla
  Cehennemderesi YHGS 8 1 9 160.000
  Gülnar Azıtepe DA 2 1 3 160.000
  Hisardağı Gedikdağı
  YHGS 7 7 160.000
  Mut Kestel Dağı YHGS 2 2 4 128.000
  Silifke Cılbayır DA 2 1 3 160.000
  Silifke Kırtıl DA 2 2 128.000
  Sugözü DA 3 2 5 104.000
  Tarsus Hopur Topaşır
  YHGS 1 1 128.000
  Tarsus Kadıncık Vadisi
  YHGS 8 2 10 160.000
  NİĞDE
  Çamardı Demirkazık
  YHGS 15 3 18 160.000
  Horoz DA 3 3 160.000
 5. Bölge
  Müdürlüğü
  KARAMAN
  Çamlıca DA 2 2 104.000
  Nunu Vadisi DA 2 2 128.000
  KONYA Cevizli Gidengelmez
  Dağı YHGS 1 1 128.000
 6. Bölge
  Müdürlüğü
  ARTVİN
  Altıparmak DA 1 1 2 104.000
  Günyayla Pamukçular
  DA 1 1 80.000
  Madenler Zeytinlik DA 1 1 80.000
  Meydancık DA 1 1 2 80.000
  Ortaköy Saçinka DA 1 1 2 104.000
  Öğdem DA 1 1 80.000
  Yusufeli Çoruh Vadisi
  YHGS 8 3 11 104.000
  GİRESUN
  Çamoluk DA 4 4 104.000
  Üçköprü DA 4 4 128.000
  Şebinkarahisar GA 2 1 3 104.000
  GÜMÜŞHANE Gökdere GA 1 1 220.000
  Kelkit Ünlüpınar GA 1 1 220.000
 7. Bölge
  Müdürlüğü
  BİNGÖL
  Ayanoğlu DA 1 1 160.000
  Aysaklı DA 1 1 2 128.000
  Gökçedal DA 1 1 128.000
  Kiğı Şeytan Dağları
  YHGS 2 2 160.000
  ERZİNCAN
  Akça DA 1 1 104.000
  Dutluca DA 1 1 104.000
  Kapıkaya DA 1 1 2 104.000
  Kazankaya DA 2 2 128.000
  Konarlı Yaylım GA 1 1 2 128.000
  Yamanali GA 1 1 128.000
  ERZURUM Moryayla DA 2 2 128.000
  2023-2024 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı
  6
  İspir Verçenik Dağı
  YHGS 1 1 2 104.000
  Oltu YHGS 1 1 104.000
 8. Bölge
  Müdürlüğü VAN Çepkenli GA 4 4 220.000
 9. Bölge
  Müdürlüğü
  KAHRAMANMARAŞ
  Engizek Dağı DA 2 2 160.000
  Nurhak Dağı DA 2 2 128.000
  Şardağı DA 1 1 160.000
  Tapkırankale DA 1 1 160.000
  Tatarderesi DA 2 2 160.000
  SİVAS
  Çengelli GA 2 1 3 128.000
  Divriği GA 1 1 2 104.000
  Gürlevik GA 1 1 2 128.000
  Suşehri GA 3 3 128.000
  Yılanlı GA 2 2 128.000
  TOPLAM 174 37 2 213
  Tablo 7: Hatalı Boynuzlu / Şelek Yaban Keçisi
  HATALI BOYNUZ / ŞELEK Kota Dağılımı
  Avlama
  Ücreti Bölge Müdürlüğü Müdürlük Avlağın Adı Acente Yerli Devlet Misafiri İle Diplomat Toplam
 10. Bölge
  Müdürlüğü MUĞLA Köyceğiz YHGS 4 4 80.000
 11. Bölge
  Müdürlüğü ANTALYA Sarıkaya YHGS 2 2 80.000
 12. Bölge
  Müdürlüğü ARTVİN Yusufeli Çoruh
  Vadisi YHGS 3 3 80.000
 13. Bölge
  Müdürlüğü KAHRAMANMARAŞ Şardağı DA 1 1 80.000
  TOPLAM 10 10
  Tablo 8: Melez Yaban Keçisi
  MELEZ YABAN KEÇİSİ Kota Dağılımı
  Avlama
  Ücreti
  Bölge Müdürlüğü Müdürlük Avlağın Adı
  Acente
  Yerli
  Devlet Misafiri İle
  Diplomat
  Toplam
 14. Bölge Müdürlüğü ADIYAMAN Hisar Şengil DA 1 1 160.000
  2023-2024 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı
  7
  Rezip DA 1 1 160.000
  TOPLAM 2 2
  Melez yaban keçisi: Kültür ırkı keçi ile yaban keçisinin çiftleşmesi sonucu oluşan bireylerdir.
  Tablo 9: Kızıl Geyik
  KIZIL GEYİK Kota Dağılımı
  Avlama
  Ücreti Bölge
  Müdürlüğü Müdürlük Avlağın Adı
  Acente
  Yerli
  Devlet Misafiri İle
  Diplomat
  Toplam
 15. Bölge
  Müdürlüğü
  BİLECİK Bozüyük Köşk DA 2 2 80.000
  BURSA İnegöl DA 1 1 80.000
 16. Bölge
  Müdürlüğü
  AFYONKARAHİSAR Sandıklı Akdağ YHGS 1 1 104.000
  DENİZLİ Çivril Akdağ YHGS 1 1 104.000
  ESKİŞEHİR
  Alpu Ağaçhisar DA 3 1 4 104.000
  Mihallıçcık Çardak DA 2 2 120.000
  Mihalıçcık Çatacık
  YHGS 2 1 3 120.000
  Mihalıçcık Kızılbörüklü
  DA 3 1 4 120.000
  Mihallıçcık Ömerköy DA 3 1 4 120.000
  Odunpazarı Kalabak DA 2 2 4 104.000
  Saray DA 1 1 104.000
  Sivrihisar Dumluca DA 3 1 4 120.000
  Sultaniye DA 1 1 104.000
  KÜTAHYA Merkez Türkmenbaba
  YHGS 2 2 104.000
 17. Bölge
  Müdürlüğü
  ANKARA Beypazarı Karlık 2 1 3 120.000
  BOLU
  Kıbrıscık DA 3 3 120.000
  Mudurnu Sırçalı DA 3 1 4 104.000
  Seben Merkez GA 3 1 4 104.000
  Seben Taşlıyayla DA 2 1 3 80.000
 18. Bölge
  Müdürlüğü KASTAMONU
  Ballıdağ DA 1 1 2 80.000
  Bayam DA 1 1 80.000
  Çaldağ DA 1 1 80.000
  Karadere DA 1 1 2 80.000
  TOPLAM 40 16 1 57
  2023-2024 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı
  8
  Tablo 10: Çengelboynuzlu Dağ Keçisi
  ÇENGEL BOYNUZLU DAĞ KEÇİSİ Kota Dağılımı Avlama
  Ücreti
  Bölge
  Müdürlüğü
  Müdürlük Avlağin Adi
  Acente
  Yerli
  Diplomat
  Devlet Misafiri İle
  Toplam
 19. Bölge
  Müdürlüğü
  ARTVİN ALTIPARMAK DA 3 3 135.000
  ORTAKÖY
  SAÇINKA DA
  2 1 3 135.000
  MEYDANCIK DA 1 1 117.000
  RİZE ÇAMLIHEMŞIN
  KAÇKAR DA
  1 1 2 117.000
  İKIZDERE CIMIL
  DA
  1 1 2 90.000
 20. Bölge
  Müdürlüğü
  BİNGÖL AYANOĞLU DA 1 1 2 135.000
  AYSAKLI DA 2 2 117.000
  ERZİNCAN KAZANKAYA DA 1 1 2 117.000
  TOPLAM 12 4 1 17
  Tablo 11: Karaca
  KARACA Kota Dağılımı Avlama
  Ücreti
  Bölge
  Müdürlüğü
  Müdürlük Avlağın Adı
  Acente
  Yerli
  Diplomat
  Devlet Misafiri İle
  Toplam
 21. Bölge
  Müdürlüğü
  DÜZCE Kaynaşlı DA 2 1 3
  10.000
 22. Bölge
  Müdürlüğü
  BARTIN Ulus Sökü
  YHGS
  1 1 2
 23. Bölge
  Müdürlüğü
  GİRESUN Tirebolu
  Eynesil DA
  3 2 5
  Paşakonağı DA 3 1 4
  Kemerköprü
  Kulakkaya DA
  2 1 3
  TOPLAM 11 6 17
  2023-2024 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı
  9
  Tablo 12: Anadolu Yaban Koyunu
  ANADOLU YABAN KOYUNU Kota Dağılımı
  Avlama
  Bölge Müdürlüğü Müdürlük Avlağın Adı Ücreti Acente Yerli Devlet Misafiri İle Diplomat Toplam
 24. Bölge
  Müdürlüğü KARAMAN Karadağ DA 1 1 675.000
  TOPLAM 1 1
  Tablo 13: Türlere ait her bir kota için Avlanma İzin Ücretleri
  Türler Avlanma İzin Ücreti (TL)
  Yaban keçisi (Teke) 1500
  Yaban keçisi (HB-Ş teke) 1500
  Melez yaban keçisi 1500
  Kızıl geyik 1500
  Çengelboynuzlu dağ keçisi 1500
  Karaca 1000
  Anadolu yaban koyunu 4000
  VII. ÜCRETLER
 25. Kota ücretlendirmesi ve iade
  i) Acentelerin karaca, yerli avcı ve Devlet misafiri ve diplomat kotalarında ücretlerin %
  100’ü peşin tahsil edilir.
  j) Kotanın ikinci kullanımlarında yeniden avlanma izin ücreti tahsil edilir.
  k) İhale edilen kotalarda avlama ücretiyle ilgili iş ve işlemlerde sözleşme, 2886 sayılı
  Devlet İhale Kanunu hükümleri ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği
  hükümleri geçerlidir.
  l) Yerli avcı kotalarında avlama ücreti kotanın ikinci kullanımı dahi olsa aşağıdaki
  durumlarda müdürlüklerce 15 gün içerisinde değerlendirildikten sonra iade edilir.
 26. Avcının ölümü,
 27. Avcının türe ait avına izin verilen dönemi kapsayan av organizasyonuna katılmayı
  engelleyici durumunu heyet raporuyla kanıtlanması,
 28. Doğal afetler,
 29. Kanuni grev,
 30. Salgın hastalık,
 31. Av organizasyonlarıyla ilgili, 18.12.1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak
  Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin
  Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği hükümleri saklı olup,
  bu mevzuat hükümlerinin uygulanacağı veya bu yönde sorun oluşturan avlaklarda
  av organizasyonundan önce güvenlik birimleri ve mülki amirliklerle iletişim
  kurulduktan, yazılı onay alındıktan sonra av organizasyonları yürütülür. Olumsuz
  2023-2024 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı
  10
  bildirim olmadığı sürece onaylanmış kabul edilir, alay komutanlığı veya mülki
  amirliklerden olumsuz resmi bildirim yapıldığında alınan avlama ücreti iade
  edilir.
  VIII. BAŞVURULAR VE İZİN BELGELERİ
  1- Başvurular
  b) Acentelerin karaca kotaları ile yerli avcı kotalarına başvurular, kotanın bulunduğu il
  şube müdürlüğüne yapılır.
  c) Yaban keçisi, melez yaban keçisi, çengelboynuzlu dağ keçisi, karaca ve kızıl geyik
  türlerin yerli avcı kotaları için başvurular; https://www.tarimorman.gov.tr/dkmp internet
  adresinde yer alan başvuru formu ile İl Şube Müdürlüğüne yapılır. Form ile yapılmayan
  başvurular kabul edilmez.
 32. Başvuru tarihleri
  b) Devlet Misafiri ile Diplomat kotası başvuruları tüm türler için belirlenen avlanma
  dönemi içerisinde yapılır.
  c) Yerli avcı kota tahsislerine ilişkin başvurular aşağıdaki tabloda belirtilen dönemlerde İl
  Şube Müdürlüğü kayıtlarına girmesi gerekir.
  Tablo 5: Başvuru tarihleri
  Av ve yaban hayvanı Başlama Tarihi Bitiş Tarihi
  Çengelboynuzlu Dağ Keçisi
  (Rupicapra rupicapra) 04.09.2023 22.09.2023
  Karaca (Capreolus capreolus) 04.09.2023 22.09.2023
  Yaban Keçisi (Capra aegagrus),
  Melez Yaban Keçisi, HB-Şelek 04.09.2023 22.09.2023
  Kızıl Geyik (Cervus elaphus) 04.09.2023 22.09.2023
 33. Kota başvurularının değerlendirilmesi
  “Yaban domuzu kota başvuruları aynı şeflik sınırı içinde; sürek av organizasyonlarında en
  fazla 4 adet avlak, bek av organizasyonlarında en fazla 2 adet avlak bazında
  değerlendirilir.” ifadesinin “a) Yaban domuzu kota başvuruları; sürek av
  organizasyonlarında aynı il da komşu iki şeflik sınırı içinde en fazla 4 adet avlak, bek av
  organizasyonlarında aynı şeflik sınırı içinde en fazla 2 adet avlak bazında değerlendirilir.”
  şeklinde değiştirilmiştir.
  b) Yerli avcı kotaları ve acente karaca kotalarının başvuruları avlak bazında alınıp avlak
  bazında değerlendirilir.
  c) Başvuru Formu Genel Müdürlük internet sitesinde yayınlanır.
  d) Yerli avcı kotaları ve acente karaca kotaları Bölge Müdürlüklerince oluşturulacak Kura
  Komisyonunca değerlendirilerek tahsis edilir. İlgili İl Şube Müdürlük’lerince de iş ve
  işlemleri yapılır.
  2023-2024 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı
  11
  IX.TROFE ÖLÇÜMÜ, TARTIMI VE YAŞ TESPİTİ
 34. Boynuz ve diş ölçümü ile boynuzun tartımı türlere göre aşağıdaki gibi yapılır:
  b) Yaban keçisi, melez yaban keçisi, hatalı boynuzlu / Şelek (HB / Ş) yaban keçisi,
  Çengelboynuzlu dağ keçisi, Anadolu yaban koyunu, kızıl geyik ve karaca :Boynuzun
  kökünden ucuna kadar mezura bastırılmadan ölçümü yapılır.
  c) Yaban Keçisi, melez yaban keçisi, çengelboynuzlu dağ keçisi, kızıl geyik, karaca ve
  Anadolu yaban koyununda yaş yespiti yapılır.
  d) Çengelboynuzlu dağ keçisi : Ölçüm, en geç 2 iş gününde milimetrik olarak yapılır.
  e) Kızıl geyik : Trofe ağırlığı, kafatasındaki alt çenenin alınması ve kafatasının
  kaynatılmasından, temizlenmesinden sonra gr cinsinden tartımıyla belirlenir. Her boynuza
  ilişkin boynuz üstünden uzunlukları ölçülür.
  g) Karaca : Trofe ağırlığı, trofenin kaynatılmasından 24 saat sonra alt çene hariç
  kafatasının tamamının gr cinsinden tartılıp toplam ağırlıktan 65 gr düşülmesiyle belirlenir.
  Her iki çatalın uzunluğu ölçülür.
  h) Anadolu yaban koyunu : Boynuz kökünden boynuz ucuna kadar dıştan dışa mezurayla
  ölçülür. Her boynuza ilişkin boynuz üstünden boynuz dibi ile boynuz ucu arasındaki
  uzunluklar ölçülür.
  ı) Kızıl geyikte tartım en geç 10 iş günü içinde tamamlanır. Karacada 24 saat dolmadan
  tartımın yapılmasının istenmesi durumunda trofe ağırlığı; tartım anındaki ağırlıktan 65 g
  düşülerek belirlenir.
  i) Boynuz ölçümünde, 0,5 cm ve yukarısı 1 cm; trofenin tartımında, 0,5 gr ve yukarısı 1,0 gr
  olarak işlem görür.
 35. Diğer İşlemler
  b) Yaban Keçisi yaş ve uzunluk tespiti
  Şekil 2: Yaban keçisinin erkek bireyinde yaş ve boynuz uzunluğunun belirlenmesi
  c) Hatalı Boynuzlu / Şelek Yaban Keçisi
  Yaban Keçisinin Hatalı Boynuzlu ya da Şelek olduğunun tespiti:
  Hatalı Boynuzlu Yaban Keçisi: Tekenin boynuzlarının birbirine ilk 3 yaşın herhangi bir
  yerinden 10 cm’den daha az yakınlaşması veya çaprazlanmasıdır (Şekil 3, 4 ve 5).
  2023-2024 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı
  12 Şekil 3: Hatalı boynuz Şekil 4: Hatalı boynuz Şekil 5: Hatalı boynuz
  Şelek Yaban Keçisi: Tekenin boynuzlarından birinin uzunluğunun diğerinden ¼ oranından
  fazla kırık olmasıdır (Şekil 6). Ayrıca; “Boynuzların her ikisinin aritmetik ortalaması 100
  cm’nin altındaki her iki boynuzu kırık olan tekedir (Şekil 7). Bu durumda ¼ oranı aranmaz. Şekil 6: Şelek Şekil 7: Şelek
  d) Melez yaban keçisi
  Şekil 8: Melez yaban keçisinin erkek bireyinde yaş ve boynuz uzunluğunun belirlenmesi
  e) Çengelboynuzlu Dağ Keçisi
  2023-2024 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı
  13

Şekil 9: Çengel boynuzlu dağ keçisinin erkek ve dişi bireyinde yaş ve boynuz uzunluğunun
belirlenmesi
f) Anadolu Yaban Koyunu
Şekil 10: Anadolu yaban koyununun erkek bireyinde yaş ve boynuz uzunluğunun
belirlenmesi
g) Kızıl Geyik
Şekil 11: Kızıl geyiğin erkek bireyinde yaş ve boynuz uzunluğunun belirlenmesi
Kızıl geyiğin kazık boynuzlu olduğunun tespiti:
Kazık boynuz: Kızıl geyikte (Boğa) boynuzun olmaması ya da tek boynuzun olması
(Şekil 12); boynuzun çubuk şeklinde ve sürgünsüz ya da boynuzun çubuk şeklinde ve
sürgünsüz, dip kısmında gül denilen kısmın bulunmaması (Şekil 13); göz sürgününden
başka sürgünün olmaması (Şekil 14).
2023-2024 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı
14

Şekil 12: Kazık boynuz Şekil 13: Kazık boynuz

h) Karaca

Şekil 16: Karacanın erkek bireyinde yaş ve boynuz uzunluğunun
belirlenmesi
Not: Şekillerde uzunluk ölçümü a ile gösterilmiştir.

Şekil 14: Kazık boynuz
Şekil 15: Kazık boynuz

İl Şube Müdürlükleri adreslerini görüntülemek için tıklayınız…

Previous post Çanakkale’de 2013 yılında AB tescilli Bayramiç beyazı nektarinin dondurması üretildi
Next post ÇANAKKALE 2023-2024 sezonunda ava kapatılmıştır