2023-2024 AV YILI AV TURİZMİ

Read Time:10 Minute, 43 Second

2023-2024 AV YILI 1 NİSAN 2023-31 MART 2024 AV TURİZMİ UYGULAMA TALİMATI


I. AVINA İZİN VERİLEN TÜR, CİNSİYET, AVLANMA DÖNEMİ VE
AVLANMA ŞEKLİ
1) Avına izin verilen türler ve avlanma tarihleri
Tablo 1: Avlanma zamanı
2- Avına izin verilen türlerin cinsiyeti, süresi ve avlanma şekli
a) Yaban domuzunun dişi ve erkek bireyleri avlanır.
b) Avlanma süresi birbirini izleyecek şekilde; yerli avcılara 5, yabancı avcılara 7; ok-yay
ile avlanmalarda tüm avcılar için 10 gündür.
c) Av organizasyonları, bek ve yürüyüş avı şeklinde yapılır. Sürek avlanma metodu, yaban
domuzu avında uygulanır.
II. GENEL HÜKÜMLER

 1. Kotaların kullanımı ve değerlendirmesi
  a) Vurulan av ve yaban hayvanı avcıya/acenteye aittir. İdare bilimsel araştırmalar için vurulan
  av ve yaban hayvanından kan, doku vb. örnekleri alabilir.
  b) Yaban domuzu kotaları 1 kez kullanılır.
  c) Yaban domuzu yerli avcılara ve acentelere İl Şube Müdürlükleri tarafından tahsis edilir.
  d) Av organizasyonunun avlanma izin tarihi başlangıcından önce mazeret ileri sürerek iptal
  edilmesi durumunda, acente veya avcının mazeretinin İl Şube Müdürlüğünce uygun
  görülmesi koşuluyla aynı kota, avlanma izin ücreti alınmadan o türe ait avlanma dönemi
  içerisinde kullandırılır. Acentenin avcıyı değiştirmek istemesi durumunda aynı kota
  yeniden avlanma izin ücreti alınarak kullandırılabilir.
  e) İzin belgesindeki tarih değişikliği ile ilgili başvurularda, yerli ve yabancı avcılar rapor ya
  da olumsuz hava koşulları haricinde en fazla bir kez mazeret başvurusunda bulunabilir.
  f) Başlayan av organizasyonunda yerli, yabancı ve devlet misafiri ile diplomatik kimlik
  sahibi avcıların rapor ya da olumsuz hava koşulları nedeniyle ötelenmesi talebi
  durumunda kota, avlanma izin ücreti alınmadan mazeretin bitim tarihinden itibaren 15 gün
  içinde avlanma izin süresinden kalan süre kadar kullandırılır.
  g) Acente ve avcıların başvuruları dikkate alınarak gerek görülmesi halinde ilgili il şube
  müdürlüklerince personel durumu, iş yoğunluğu vb. durumlar gözetilerek av günü planı
  çıkarılır. Gerektiğinde tarih değişikliklerinde müdürlük yetkilidir. Envanter tarihlerinde av
  organizasyonlarına izin verilmez, ancak İl Müdürlüğünün envanter programının uygun
  olması halinde İl Müdürlüğünce izin verilebilir.
  h) İzin belgeleri ve diğer matbu belgeler Genel Müdürlüğe gönderilmez.
 2. Av günü planı
  a) Avlanma olanağının kısıtlı; avlakta 2’den fazla avcı olmasının avlanma olanağını azalttığı,
  zorladığı; görevlendirmelerde sorun olan avlaklarda av organizasyonlarının başarılı ve
  verimli geçmesi için müdürlük yerli ve acente/işletici için av günü planı çıkarır.
  Av ve yaban hayvanı Başlama Tarihi Bitiş Tarihi
  Yaban domuzu
  (Sus scrofa)
  Bek 01.04.2023 31.03.2024
  Sürek Merkez Av Komisyonu (MAK) Kararı
  Mücadele amaçlı Merkez Av Komisyonu (MAK) Kararı
  Örnek Avlaktaki Türler İşletilen örnek avlaklar İl şube müdürlüğünce belirlenir.
  İşlettirilen örnek avlaklar Sözleşmede yer alan tarihler.
  2023-2024 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı
  2
 3. Yerli avcının başvuru sırasında bildirdiği avlanma tarihi ile acentenin/işleticinin bildirdiği
  avlanma tarihleri dikkate alınarak bir av günü planı çıkarılır.
 4. Yerli avcıya kota tahsisi için yapılacak bildirimde, “şeflik/müdürlük av günü planı
  çıkarmaya yetkilidir, uyulmaması durumunda kota tahsisi iptal edilir, eğer ücret ödenmiş
  ise iade edilir.” ifadesi yer alır.
 5. İşletici, avlanma tarihlerini şeflik/müdürlüğe bildirir.
 6. Müdürlük/şeflik hazırladığı av günü planını ilgililere bildirir.
 7. Av günü planı, yerli avcı ile işleticinin avcılarının avlanma tarihleri arasında mümkün
  olan en iyi aralık/organizasyon olacak şekilde hazırlanır. Tarih değişikliklerinde
  müdürlük yetkilidir.
  b) Av günü planıyla ilgili kotası ihale edilen avlaklarda şartnameye hüküm konulur.
 8. 2020/6 sayılı Av Turizminde Katılım Payı Yönergesi doğrultusunda katılım payı
  a) Tüm türlerde Büyükşehir Belediyesi olan illerde Bakanlık payı % 60, Katılım payı %40
  olarak, Büyükşehir Belediyesi olmayan illerde Bakanlık payı % 40, Katılım payı %60
  olarak uygulanır. (İl Şube Müdürlüklerince işletilen Örnek Avlaklar dahil)
  b) Av organizasyonu yapılacak avlakta mülki alanı bulunan yerleşim birimlerinden herhangi
  birinden bir temsilcisinin organizasyona katılımı esas olup, katılan temsilcinin GARVÖT
  (Günlük Avlanma Raporu ve Ödeme Taahütnamesi)’ü imzalaması zorunludur.
  c) Katkı payları avlanma hakkının bitmesinden sonra ilgili yerlere aktarılır.
  d) Tazminat bedelinden katılım payı verilmez.
 9. Gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimleri
  a) Av veya yaban hayvanı gözlem turu ile fotoğraf ve film çekimi, acenteler tarafından
  yapılır.
  b) Bakanlığın korunan alan ücretleri ile uygulama esas ve usulleri doğrultusunda yürütülür.
  c) İzinler; doğa ve gözlem turu için Genel Müdürlükten; fotoğraf ve film çekiminin ücretli
  olanları bölge müdürlüğünden ve ücretsiz olanları Genel Müdürlükten alınır.
  d) Müdürlükçe belirlenen mihmandar eşliğinde yapılır.
  e) Kaynak değerlere zarar vermeden yürütülür ve sonuçlandırılır.
  f) Çalışma konusu ve belirlenen programın dışına çıkılması durumunda izin iptal edilir.
  g) Çalışmanın sonucuyla ilgili bilgi ve dokümanların birer örneği Genel Müdürlüğe verilir.
  h) Korunan alanlarda av turizmi kapsamında düzenlenencek av organizasyonunun fotoğraf ve
  film çekimlerinde ücretlendirme olmaması için; yerli avcı veya avente tarafından, fotoğraf
  ve film çekimlerinin profesyonel olarak ticari amaçlı yapılmayacağı ve ticari amaçlı
  yayımlanmayacağıyla ilgili taahhütname müdürlüğe/şefliğe verilir.
 10. Bakanlık görevlisi ve sorumlu tutulma
  a) Av turizmi kapsamındaki türlerin av organizasyonları Bakanlık görevlisi eşliğinde yapılır.
  Av organizasyonuna en fazla 2 (iki) Bakanlık görevlisi eşlik eder.
  b) Ava eşlik eden görevli, yerli avcının kimlik ve av silah taşıma ruhsatını; yabancı avcının
  kimlik, pasaport ya da ülkemizce kabul edilen kimlik belgelerinden biri ile av silah ve
  teçhizatını kontrol eder. İlgililer de bunun uygulanmasını sağlar.
  2023-2024 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı
  3
 11. Yaralanan av ve yaban hayvanının avlandığı yerin belirlenmesi ve takibi
  Yaralı av ve yaban hayvanının izlenmesi/aranması, Bakanlık görevlisi eşliğinde
  ilgililerle birlikte yaralamanın gerçekleştiği gün dahil olmak üzere en fazla 3 gün süreyle
  yapılır.
 12. Trofe ve av etinin avlaktan çıkarılması
  Avlanan av ve yaban hayvanının trofe ve av eti avlaktan, açıkta olmayacak şekilde
  çıkarılır, taşınır.
 13. Yasak ve güvenlik bölgeleri
  Av organizasyonlarında 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
  ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri
  Yönetmeliği ile 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu hükümleri saklıdır.
 14. Örnek avlaklarda avlanma ve yetkilendirme
  a) Örnek avlaklarda avlanma, şartname ve sözleşme doğrultusunda yapılır.
  III. AVLANMA USULÜ VE AV ORGANİZASYONUNA KATILACAKLAR
 15. Kota sahibi av organizasyonuyla ilgili etüt ve belirleme çalışmaları yapmak üzere; kişi,
  yer, araç ve çalışma zamanı ile programı müdürlüğe/şefliğe bildirilir. Müdürlük/şeflik
  tarafından izin verilmeyen kişiler bu çalışmaları yapamaz. Etüt ve belirleme çalışmaları av
  başvurusu yapıldıktan sonra ve av başlangıcından en fazla 5 gün öncesinde başlayabilir.
 16. “Av Kılavuzlarının Seçimi, Eğitimi, Çalışma ve Görevleriyle İlgili Talimat”
  doğrultusunda, yerli avcılar ile acente/işleticinin avcılarının av organizasyonları örnek
  avlak hariç en az bir av kılavuzu eşliğinde yapılır. Av kılavuzlarının sosyal güvenliği ve iş
  güvenliğinin sorumluluğu idareye değil, avcı veya acenteye aittir.
 17. Av kılavuzlarının ad soyad ve imzaları Günlük Avlanma Raporlarında olmak zorundadır.
 18. Av kılavuzu öncelikle yöre halkı ile yerel avcı kuruluşu üyelerinden seçilir. Hangi av
  kılavuzunun seçileceği avcı ya da acentenin sorumluğundadır/tercihindedir. MuğlaKöyceğiz YHGS’de av kılavuzu idare tarafından belirlenir. Sürenci ve çantacılar ise
  avlaklara sınırı bulunan belde ile köy ve mahalle muhtarlıklarından seçilir.
 19. Kota sahibi avcı veya acenteler av organizasyonu öncesinde, organizasyona refakat
  edeceklerin bilgilerini müdürlüğe/şefliğe bildirir. Av organizasyonuna katılacak kişilere
  müdürlük/şeflik karar verir. Bu kişilerin sosyal güvenliği ve iş güvenliğinden kota sahibi
  avcı veya acenteler sorumludur.
 20. Av organizasyonunun yapılacağı avlakta/avlanma düzeninde, beraberlerinde en fazla 1
  (bir) refakatçi olabilir. Kanun kapsamında hakkında kesinleşmiş ceza kararı bulunanlar, av
  organizasyonlarına refakatçi olarak katılamaz.
 21. Av kılavuzu kimlik kartı askıya alınan av kılavuzu, askıya alma süresi boyunca hiçbir
  şekilde av organizasyonlarına katılamaz, görev yapamaz.
 22. Av organizasyonları en az bir av kılavuzu eşliğinde yapılır. (Örnek avlaklar hariç)
  IV. AVDA KULLANILACAK SİLAHLAR
 23. Yaban domuzu avında yivli av tüfeği, yivsiz av tüfegiyle (tek kurşun) veya ok-yay
  kullanılır.
 24. Sıfırlama ve deneme-kontrol atışları, yerleşim yerlerinin dışındaki tehlikeli durumlar
  oluşturmayacak yer ve zamanda yapılır.
  2023-2024 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı
  4
 25. Yabancı avcılar; izin belgesinde belirtilen seri numaralı silahla, yerli avcılar ise ibraz
  edilen ruhsatın dışındaki başka bir silahla avlanamaz. Bu durumda belge iptal edilir ve
  mevzuat hükümleri uygulanır.
  V. İLKYARDIM VE KIYAFET
 26. Avcı ve av organizasyonu düzenleyenler; ilk yardım için gerekli malzemeleri araçlarında
  bulundurmak ve yöntemine uygun ilk yardım önlemlerini almak zorundadırlar.
 27. Ok-yay ile avlanacak avcı; bireysel yeteneklerine profesyonel şekilde uygun gelen
  güvenlik ekipmanı kullanır ve güvenlik yöntemlerine kesinlikle uyar.
 28. Av organizasyonu öncesi, sırası ve sonrasında av güvenliği ve sağlıkla ilgili konularda
  sorumluluk; avcı, acente, işleticinindir.
 29. Güvenlik amacıyla, sürek avları ile gerek duyulması durumunda diğer av
  organizasyonlarında belirleyici sembol ve kıyafetin; av kılavuzu, acente ya da avcının
  görevlendirdiği kişi ya da avcılar tarafından kullanılması, giyilmesi zorunludur.
  VI. TÜRLERE GÖRE AVLANMA YAŞI, AVLAK/SAHA, KOTA, ÜCRET
  VE KURALLAR
  1- Yaban Domuzu avlanma izin ve ücretleri
  Tablo 2: Yaban Domuzu
  a. İzin başvuruları dilekçeyle yapılır, başvuruların gün ve saat bilgileri kayıt edilerek başvuru
  önceliği belirlenir. Av organizasyonları başvurularına İl Şube Müdürlüklerince en geç 7
  gün içerisinde (olumlu/olumsuz) cevap verilir.
  b. Bir izin belgesiyle bir şeflik sınırı içinde av organizasyonu düzenlebilir.
  c. Bir izin belgesiyle sürek av organizasyonlarında aynı şeflik sınırı içinde en fazla 4 adet
  avlakta 6 yaban domuzu, bek av organizasyonlarında ise aynı şeflik sınırı içinde en fazla 2
  adet avlakta 6 yaban domuzu avlanabilir.
  d. Aynı avlakta olsa bile sürek ve bek av organizasyonları için ayrı ayrı ücretlendirme ile izin
  belgesi düzenlenir.
  e. Sürek av orgazizasyonu izin başvurusu en az 6 avcı olması halinde değerlendirilir. Altı
  avcıdan az olan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
  f. Yaban domuzu bek avı mücadele amaçlarına yönelik olmak üzere ay ışığında yapılabilir.
  Yaban domuzu Kota AİÜ AÜ
  Müdürlük Avlağın Adı
  Acente/Yabancı
  Acente/Y
  Yerli
  erli
  Acente/Yabancı
  Acente/Y
  Yerli
  erli
  Tüm İl
  Müdürlükleri
  Devlet Avlakları ve
  Genel Avlaklar
  Sürek av organizasyonlarında
  aynı şeflik sınırında en fazla 4
  adet avlakta 6 adet’e kadar,
  Bek av organizasyonlarında aynı
  şeflik sınırında en fazla 2 adet
  avlakta 6 adet’e kadar
  400 200 12000 6000
  İlgili
  Müdürlükler
  Mücadele Amaçlı
  avlak veya sahalar
  İlgili
  Müdürlükler
  İl Müdürlüğünce
  İşletilen Örnek
  Avlaklar
  İlgili
  Müdürlükler
  İşleticisi Olan
  Örnek Avlaklar
  Hasat Miktarı (Avlanma Planı)

200

İlgili
Müdürlükler Özel Avlaklar — 200 —
2023-2024 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı
5
g. Yaban domuzu sürek avında av köpeği kullanılabilir.
h. Mücadele amaçlı yaban domuzu sürek avı; bu kararda belirtilen sayı hariç olmak üzere
MAK Kararında belirlenen usul ve esaslarla yapılır.
i. Sadece yaban domuzu av organizasyonlarında yemleme yapılabilir.
j. Yaban Domuzu Av Organizasyonlarında yemleme izni; Avlanma İzin Ücreti ve Avlama
Ücreti’nin yatırması halinde avlanma izin başvurunda talep edilen av organizasyonunun
başlama tarihinden 10 gün öncesine kadar il şube müdürlüğü tarafından izin verilebilir.
k. Yaban Domuzu av organizasyonuna izin verilen avlaklarda; izin başlangıç tarihinden 10
gün öncesine kadar olan süre için yaban domuzu av organizasyonlarına izni verilmez.
2- İzin Verilen Türlerde Yaş Sınırları
Tablo 3: Yaş Sınırları
Yaban domuzu Yaş aranmaz.
3- İşletilen ve İşlettirilen Örnek Avlaklarda Avlanma İzin Ücretleri
Tablo 4: İşletilen ve İşlettirilen Örnek Avlaklar (Yaban Domuzu Hariç Türler)
*** İl şube müdürlüklerince belirlenir.
VII. ÜCRETLER

 1. Kota ücretlendirmesi ve iade
  a) Yerli avcı ve acentelerin yaban domuzu kotalarında avlama ücretlerinin % 100’ü peşin
  tahsil edilir.
  b) Avlanma izin ücreti peşin tahsil edilir. İzin belgesi düzenlendikten sonra Avlanma İzin
  Ücreti iade edilmez.
  c) Avlama ücretlerine trofe ücreti ve et bedelinin değeri dâhildir.
  d) Tüm ücretler TL cinsinden olup % 18 KDV oranı uygulanır.
  e) Avlanma izin ücretlerine KDV dâhildir.
  f) Avlama ücretlerinde KDV hariçtir.
  g) Avlanma İzin Ücreti işletilen ve işlettirilen avlaklar ile yaban domuzu hariç her bir
  avlanma hakkı için ayrı ayrı alınır.
  h) Yaban domuzu av organizasyonlarında avlama ücreti iade edilmez.
 2. Cezalı avlama ve yaralamalarda ücretlendirme
  a) Avlanma izin belgesinde belirtilen tür ve sayı dışında avlanılması, avlatılması durumunda;
  av yılı av dönemi için Makamı Oluru’yla belirlenen tazminat bedelleri ile Kanunun 25 inci
  maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.
  b) Av kılavuzu, av organizatörü ve rehberler av organizasyonunda av silahı ile
  dolaşamazlar/görev yapamazlar. Ancak yaban domuzu bek ve sürek avında idareden izin
  almak zorundadır. Türlerle ilgili kuralların yeraldığı talimatın ilgili maddelerinde
  belirtilenlerin haricinde, avcı dışında hiçbir kimse av silahı bulunduramaz. Bulundurmaları
  halinde ilgili Kanun hükümleri uygulanır.
  Müdürlük Avlağın Adı Kota AİÜ AÜ
  İlgili Müdürlükler İl Müdürlüğünce İşletilen Örnek
  Avlaklar
  Hasat Miktarı
  (Avlanma Planı) 200

İlgili Müdürlükler İşleticisi Olan Örnek Avlaklar
Hasat Miktarı
(Avlanma Planı) 200
2023-2024 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı
6
c) Türe ait trofenin ölçüm veya tartımının Bakanlık görevlisi tarafından yapılması zorunludur.
Ölçümün Bakanlık görevlisine yaptırılmaması durumunda “Avlanma izin belgesinde
belirtilen tür ve sayı dışında avlanılması” durumunda uygulanan işlemlerin aynısı
uygulanır.
d) Av organizasyonlarındaki atış mesafesi en fazla 500 m’dir.
VIII. BAŞVURULAR VE İZİN BELGELERİ

 1. Başvurular
  a) Devlet ve genel avlaklarındaki yaban domuzu kotaları için başvurular, kotanın bulunduğu
  il şube müdürlüğüne yapılır.
 2. Başvuru tarihleri
  a) Kota tahsislerine ilişkin başvurular aşağıdaki tabloda belirtilen dönemlerde kayıt altına
  alınmış olması gerekir.
  Tablo 5: Başvuru tarihleri
  Av ve yaban hayvanı Başlama Tarihi Bitiş Tarihi
  Yaban domuzu
  Bek 01.04.2023 31.03.2024
  Sürek Merkez Av Komisyonu (MAK) Kararı
  Mücadele Merkez Av Komisyonu (MAK) Kararı
 3. Kota başvurularının değerlendirilmesi
  a) Yaban domuzu kota başvuruları aynı şeflik sınırı içinde; sürek av organizasyonlarında en
  fazla 4 adet avlak, bek av organizasyonlarında en fazla 2 adet avlak bazında değerlendirilir.
  IX.TROFE ÖLÇÜMÜ, TARTIMI VE YAŞ TESPİTİ
 4. Trofelerin ölçüm veya tartımları Bakanlık görevlisince yapılır, müdür/şef tarafından
  denetlenir. Trofe, av kılavuzu, yerli avcı ve/veya yabancı avcı için yapılan av
  organizasyonunda acente temsilcisiyle birlikte kayıt altına alınır.
 5. Trofenin tartıma hazır duruma getirilmesiyle ilgili tüm işlemler avcı veya acente
  tarafından yapılır.
 6. Boynuz ve diş ölçümü ile boynuzun tartımı türlere göre aşağıdaki gibi yapılır:
  a) Yaban domuzu : Diş ölçümü, kafatasının kaynatılıp dişlerin kafatasından
  ayrılmasından sonra yapılır. Her dişin dıştan kök dibi ile kök ucu arasındaki uzunluklar
  ölçülür.
 7. Diğer İşlemler
  a) Yaban domuzu
  Şekil 1: Yaban Domuzu Erkek Bireyinde
  Diş Uzunluğunun Belirlenmesi
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

About Post Author

Previous post 2023-2024 Av sezonu için belirlediği Avlanma izin kartı (PUL) bedelleri
Next post 2023 AV KILAVUZU LİSTESİ