Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi için ÖZEL KURS MERKEZLERİ Listesi

Read Time:7 Minute, 9 Second

Avcı Eğitimi Hayat Boyu Programı İl İl Özel Öğretim Kurumları

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
ORMANCILIK ALANI
AVCI EĞİTİMİ
KURS PROGRAMI
2021
ANKARA
İÇİNDEKİLER
PROGRAMIN ADI ……………………………………………………………………………………………………. 1
PROGRAMIN DAYANAĞI………………………………………………………………………………………….. 1
PROGRAMIN GİRİŞ KOŞULLARI…………………………………………………………………………………. 1
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ………………………………………………………………………………………….. 1
PROGRAMIN AMAÇLARI………………………………………………………………………………………….. 2
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR ……………………………………………….. 2
PROGRAMIN KREDİSİ………………………………………………………………………………………………. 3
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ…………………………………………………………………………………… 3
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR…………………………………………………………. 5
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ………………. 6
BELGELENDİRME ……………………………………………………………………………………………………. 6


1
PROGRAMIN ADI
Avcı Eğitimi
PROGRAMIN DAYANAĞI

 1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 09.01.2001 tarih ve 14 sayılı kararı ile
  onaylanan “Halk Eğitim Merkezleri Avcı Eğitimi Kursu Eğitim Programı’nın
  Kabulü”
 2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 31.03.2005 tarih ve 15 sayılı kararı ile
  onaylanan “Halk Eğitim Merkezleri Avcı Eğitimi Kursu Eğitim Programında
  Değişiklik Yapılması”
 3. 15 Mart 2014 tarih ve 28942 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Avcı Eğitimi ve
  Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
  Yapılmasına Dair Yönetmelik”
 4. 11/7/2003 tarih ve 25165 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “4915 Sayılı Kara
  Avcılığı Kanunu
 5. 31/12/2004 tarih ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avcı Eğitimi ve
  Avcılık Belgesi Verilmesi Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  PROGRAMIN GİRİŞ KOŞULLARI
 6. Okur-yazar olmak.
 7. 18 yaşını tamamlamış olmak.
 8. Sağlık durumu kurs programına katılmasına elverişli olmak.
  EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
  Programın uygulanmasında;
 9. Yörede konuyla ilgili üniversite öğretim elemanları,
 10. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda görev yapıp, avcı eğitimi
  programlarındaki derslere uygun branş öğretmenleri ve diğer personel,
 11. Bölge Müdürlüğü veya şube müdürlüğü personelinden eğitici sertifikası sahibi
  veya Bakanlık birimlerinde av ve yaban hayatı konularında en az 3 yıl hizmeti
  olanlar,
 12. Ekoloji dersi için, üniversitelerin orman ve ziraat fakülteleri ile üniversitelerin
  biyoloji bölümünü bitirenler
 13. İlk yardım derslerine üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık fakültesi mezunu
  olanlar, bulunmadığı takdirde ilkyardım dersi verme konusunda yetki belgesi
  sahibi olanlar
  2
 14. Mevzuat dersi için, üniversitelerin hukuk fakültesi mezunları ve Doğa Koruma ve
  Milli Parklar Genel Müdürlüğünden izin alınmak kaydıyla av ve yaban hayatı
  konusunda çalışan teknik elemanlar
 15. Av ve yaban hayatı ile ilgili faaliyette bulunan dernek ve gönüllü kuruluşların
  üyeleri, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı lisanslı atıcılar ile resmî ve
  serbest olarak çalışıp, kurs programındaki derslere uygun branşlarda öğreticilik
  yapabileceklerini belgelendiren en az lise mezunu kişiler
  öğretmen/eğitici olarak görevlendirilebilir.
  PROGRAMIN AMAÇLARI
  Avcı Eğitimi kursunu bitiren bireyin;
 16. Avcılık ve gelişim süreçlerine göre basamaklarını açıklaması,
 17. Avcılık etiğini tanımlaması,
 18. Ulusal mevzuata göre avcılığın temel kurallarını sıralaması,
 19. Avcılık Belgesi, avlanma izin ücreti, silah sahipliği ve ruhsat konularını
  açıklaması,
 20. Avcı örgütlenmesi, merkez av komisyonunun oluşumu ve görevlerini
  tanımlaması,
 21. Avcılıkla ilgili yaptırımları izah etmesi,
 22. Avına izin verilen ve koruma altına alınan hayvan türlerini sıralaması,
 23. Avlakları ve avlanma yöntemlerini açıklaması,
 24. Avda kullanılan araç gereçleri ve tüfek türlerini listelemesi,
 25. Avlanma türüne göre köpek seçimi ve eğitimini sınıflandırması,
 26. Av turizmi, avlanma gün sayısı, avlanma ölçütlerini açıklaması,
 27. Av turizminde cezaları bilmesi ve uygulaması,
 28. Trofenin önemi ve trofe saklamada dikkat edilmesi gereken noktaları sıralaması,
 29. Av öncesinde, av sırasında ve av sonrasında gerekli güvenlik önlemlerini alması,
 30. Acil durumlar için temel ilk yardım bilgisine sahip olması
  amaçlanmaktadır.
  PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
 31. Program Tarım ve Orman Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar) İl Şube
  Müdürlüğü ile işbirliği içinde açılacaktır.
 32. Kurs Programı, Milli Eğitim Bakanlığında görevli uzman ve alan öğretmenleri ve
  alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
  3
 33. Eğitimciler, bireylere rehberlik eder, bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik
  edilir ve bireylerin aktif olması sağlanmalıdır.
 34. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici
  yöntem ve teknikler uygulanır.
 35. Avcı eğitimi kurs programının amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla kursa
  katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve
  geliştirilmesi hedeflenmiştir.
  Değerler
  Sorumluluk
  Doğruluk ve dürüstlük
  Yardımlaşma
  Kurallara uyma
  Ahlak
  Duyarlılık
 36. Programın uygulanabilmesi için ormancılık alanı standart donanımları ve
  mesleklerin gerektirdiği donanım sağlanmalıdır.
 37. Program, yaygın eğitim kurumlarında veya kurumlarca uygun görülen diğer
  yerlerde uygulanır.
 38. Kurs programı sonunda uygun yöntem ve teknikler ile değerlendirme yapılır.
  PROGRAMIN KREDİSİ
  Genel kurs programında kredilendirme yapılmamaktadır.
  PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
  Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde toplam
  32 ders saatidir. Sürelerin konulara göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
  Konular Süre (Ders Saati)
  Avcılık Tarihi ve Etiği 2
  Avcılığın Temel Kuralları(Mevzuat) 5
  Sürdürülebilir Avcılık 2
  Avına İzin Verilen ve Koruma Altına Alınan Hayvan Türleri 4
  Av Hayvanları, Avlaklar ve Avlanma Yöntemleri 3
  Avda Kullanılan Araç Gereçler ve Tüfekleri Tanıma 3
  Av Köpeklerini Tanıma 2
  Temel Harita Okuma Becerisi ve Kampçılık Kuralları 2
  Av Turizmi Kapsamında Avlanılabilen Yaban Hayvanları ve
  Trofeleri Tanıma 3
  Avda Güvenlik 3
  İlk Yardım Bilgisi 3
  TOPLAM 32
  4
 39. AVCILIK TARİHİ VE ETİĞİ
  1.1. Avcılık
  1.2. Türklerde Avcılık
  1.3. Gelişim Sürecine Göre Avcılığın Basamakları
  1.4. Avcılık Etiği
 40. AVCILIĞIN TEMEL KURALLARI(MEVZUAT)
  2.1. Ulusal Mevzuata Göre Avcılık
  2.1.1. Adım Adım Avcı Olma
  2.1.1.1. Avcılık Belgesi
  2.1.1.2. Avlanma İzin Ücreti
  2.1.1.3. Silah Sahipliği ve Ruhsat
  2.1.2. Avlaklar ve Avlanma
  2.1.3. Yaptırımlar
  2.1.4. Merkez Av Komisyonunun Oluşumu ve Görevleri
  2.1.5. Avcı Örgütlenmesi
  2.2. Avcının Bilmesi Gereken Diğer Mevzuatlar ve uluslararası Sözleşmeler
 41. SÜRDÜRÜLEBİLİR AVCILIK
  3.1. Avcılığın Ekolojik Boyutu
  3.2. Avcılığın Ekonomik Boyutu
 42. AVINA İZİN VERİLEN VE KORUMA ALTINA ALINAN HAYVAN TÜRLERİ
  4.1. Avına İzin Verilen Av Hayvanı Türleri
  4.1.1. Memeliler
  4.1.2. Kuşlar
  4.2. Koruma Altına Alınan Av Hayvanı Türleri
  4.2.1. Memeliler
  4.2.2. Kuşlar
  4.2.3. Yırtıcı Kuşlar
 43. AV HAYVANLARI, AVLAKLAR VE AVLANMA YÖNTEMLERİ
  5.1. Av Hayvanları
  5.2. Av Hayvanlarının Yaşadıkları Avlaklar
  5.3. Av Hayvanlarını Avlama Yöntemleri
 44. AVDA KULLANILAN ARAÇ GEREÇLER VE TÜFEKLERİ TANIMA
  6.1. Yivsiz Av Tüfekleri
  6.2. Yivli Av Tüfekleri
  6.3. Av Tüfeklerinde Güvenlik
  6.4. Cansız Mühreler ve Düdükler
  6.5. Sporda ve Avda Kullanılan Optik Aygıtlar
 45. AV KÖPEKLERİNİ TANIMA
  7.1. Av Köpeğinin Tanımı ve İşlevi
  7.2. Av Köpeği Seçimi
  7.3. Av Köpeği Eğitimi
  7.4. Av Köpeği Grupları
 46. TEMEL HARİTA OKUMA BECERİSİ VE KAMPÇILIK KURALLARI
  8.1. Temel Yön Tayini
  8.2. Doğada Uydu Teknolojisinden Faydalanmak ve GPS
  8.3. Kamp Yerinin Seçimi
  8.4. Doğada Karşılaşılabilecek Tehlikeler
  8.5. Soğuk Hava İçin Giysi Seçimi
 47. AV TURİZMİ KAPSAMINDA AVLANILABİLEN YABAN HAYVANLARI VE
  TROFELERİ TANIMA
  9.1. Av Turizmi
  9.2. Yasal Dayanak
  9.3. Avlanmayı Düzenleyen Kurum
  9.4. Ücretlendirme, Katılım Payı ve Katkı
  9.5. Avlanan Av Hayvanlarının Kayıt Altına Alınması ve Kanıtlanması
  5
  9.6. Avlanma Gün Sayısı
  9.7. Avına İzin Verilen Av Sahaları
  9.8. Yerli Avcıların Avlanma Ölçütleri
  9.9. Özel Avlaklarda Yabancıların Avlanması
  9.10. Av Turizminde Cezalar
  9.11. Trofe ve Önemi
  9.12. Trofe Saklamada Dikkat Edilecek Konular
  9.13. Tahnit
  9.14. Memeliler
  9.15. Kuşlar
  9.16. Sürüngenler
  9.17. Kabuklu ve Eklembacaklılar
  9.18. Balıklar
 48. AVDA GÜVENLİK
  10.1. Avdan Önce
  10.2. Av Sırasında
  10.3. Yaralı Hayvan İzi Sürerken
  10.4. Av Sonrası
  10.5. Av Kazaları
 49. İLK YARDIM BİLGİSİ
  11.1. Acil Durum Telefonları
  11.2. İlk Yardım Çantasında Bulunması Gerekenler
  11.3. Hayvan Isırıkları ve Böcek Sokmaları
  11.4. Boğulmalar
  11.5. Donmalar
  11.6. Kırıklar, Burkulmalar ve Çıkıklar
  11.7. Yaralanmalar
  11.8. Zehirlenmeler
  11.9. Solunum Yolu Tıkanıklıkları
  11.10. Bilinç Bozuklukları
  11.11. Kanamalar
  11.12. Yanıklar
  11.13. Hasta ya da Yaralının Taşınması
  11.14. Diğer Acil Durumlar
  11.15. Psikolojik İlk Yardım
  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR
  Değerlendirme, Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre;
 • Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetler,
 • Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,
 • Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar,
  100 puan üzerinden yapılır.
  Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar veya varsa
  ödev ya da projelere göre yapılır. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin puanı
  veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun
  başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir.
  Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki
  sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır
  6
  PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ
 1. Kaynak ders kitapları ve bireysel öğrenme materyalleri, bulunmaması durumunda
  öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notları,
 2. Programın uygulanabilmesi için ormancılık alanı standart donanımları ve programın
  gerektirdiği donanımlar,
  3.Yararlanılacak araç gereçler; Avcı eğitim kurslarında; slayt makinesi veya projeksiyon
  cihazı, yazı tahtası, VCD veya DVD oynatıcı, televizyon, pusula ve harita ile ihtiyaç
  duyulacak diğer araç ve gereçler hazır bulundurulur. Eğitim ortamı merkezler tarafından
  sağlanır. Merkezlerde bulunmayan araç ve gereçler şube müdürlükleri ile diğer kurum
  ve kuruluşlardan da temin edilir. Kurslarda ihtiyaç duyulacak avcılıkla ilgili kitap, broşür
  ve benzeri eğitim materyali ise şube müdürlüğünce sağlanır.
  BELGELENDİRME
  Kursu başarı ile tamamlayanlara, “Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul
  ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ekindeki
  “Avcı Eğitimi Kurs Bitirme Belgesi” düzenlenir.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

About Post Author

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir yanıt yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Previous post Ayhak; Değerli av camiasına önemli duyuru…