AVCI EĞİTİMİ VE AVCILIK BELGESİ VERİLMESİ  USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemiz av ve yaban hayvanlarının korunması, geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması için av kaynaklarımızı doğrudan kullanan avcı ve avcı adaylarının eğitilmesi ve başarılı olanlara belge verilmesi için açılacak kurs, seminer ve benzeri etkinlikler ile avcılık belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, ülke düzeyinde düzenlenecek avcı ve avcı adaylarının eğitimine dair kurs, seminer ve benzeri etkinliklerin planlama, programlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme ile avcılık belgesinin verilmesi usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — (Değişik:RG-15/3/2014-28942)

Bu Yönetmelikte geçen;

a) Avcılık belgesi: Onsekiz yaşını doldurmuş, silah taşıma ehliyetine sahip 4915 sayılı Kanuna göre avcılık belgesi almaya engel hali bulunmayan, avcılık ve av yaban hayatı ile ilgili eğitim almış ve sınavda başarılı olmuş kişilere başvuruları halinde verilen belgeyi,

b) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

c) Belge: Kursları başarı ile bitirenlere verilen kurs bitirme belgesini,

ç) Bölge Müdürlüğü: Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğünü,

d) Dernek: Avcı derneklerini ve bunların oluşturduğu federasyon ve konfederasyon gibi sivil toplum kuruluşlarını,

e) e-Yaygın sistemi: Kurslarla ilgili iş ve işlemlerin veri tabanı üzerinden mevzuata uygun olarak elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza edildiği sistemi,

f) Eğitici sertifikası: Üniversite veya eğitim kurumlarınca verilen, kamu kurum ve kuruluşları veya sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen eğiticiler eğitimi semineri sonunda verilen belgeler,

g) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü,

ğ) Gönüllü kuruluş: Maksadı av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi olan ve bu alanda faaliyet gösteren vakıf, dernek veya bunların oluşturduğu federasyon ve konfederasyon gibi sivil toplum kuruluşlarını,

h) Kurs: Avcı ve avcı adayı kurslarını,

ı) Kursiyer: Kursa katılan kişiyi,

i) Merkez müdürlükleri: Halk Eğitimi Merkez Müdürlüklerini,

j) Millî Eğitim Müdürlüğü: İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerini,

k) Şeflik: Şube müdürlüğüne bağlı şefliği,

l) Şube müdürlüğü: Bölge Müdürlüğüne bağlı ildeki şube müdürlüğünü,

m) Uzman ve usta öğretici: Düzenlenecek kurslarda eğitici olarak görev yapmak üzere 21 inci maddede sayılan özelliklere sahip kişilerden mülki amirlikçe yeterli görülen kişiyi,

n) (Ek:RG-15/5/2018-30422) Saklı tutulan hakların kullanımına ilişkin belge sahibi: 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında saklı tutulan hakların kullanımına ilişkin belgeye sahip kişileri,

o) (Ek:RG-15/5/2018-30422) Batı Trakyalı Türk: Türklük belgesine sahip Batı Trakyalı Türkleri,

ö) (Ek:RG-15/5/2018-30422) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi,

p) (Ek:RG-15/5/2018-30422) Kırmızı veya yeşil bantlı kimlik kartı hamili: Türkiye’deki diplomatik veya konsüler temsilciliklerle, uluslararası kuruluşlarda çalışan kırmızı bantlı kimlik kartı hamili görevliler ve karşılıklılık ilkesine bağlı olmak kaydıyla diplomatik ve konsüler temsilciliklerde görev yapan yeşil bantlı kimlik hamili olan kişileri,

r) (Ek:RG-15/5/2018-30422) Yabancı avcılık belgesi: Türkiye’deki diplomatik veya konsüler temsilciliklerle, uluslararası kuruluşlarda çalışan kırmızı bantlı kimlik kartı hamili görevliler ve karşılıklılık ilkesine bağlı olmak kaydıyla diplomatik ve konsüler temsilciliklerde görev yapan yeşil bantlı kimlik hamili olan kişilere av organizasyonuna katılabilmeleri maksadıyla verilen belgeyi,

s) (Ek:RG-15/5/2018-30422) Avlak Yönetim Bilgi Sistemi (AVBİS): Planlı ve kotalı avcılık çerçevesinde avlaklarda kota kullanım izninin alındığı; tür, avlak, zaman ve miktar bilgilerinin kayıt edilerek muhafaza edildiği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce uygulanan elektronik sistemi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Avcı Eğitim Kurslarının Açılması

Avcı Eğitim Kursu

Madde 5 — (Değişik:RG-15/3/2014-28942) Eğitimli, bilinçli avcı yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav neticesinde belge vermek, avcılıkla ilgili eğitim ve öğretim yaptırmak üzere şube müdürlüğü ve başkanlık, merkez işbirliğinde avcı eğitimi kursları düzenlenir. Ayrıca 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında Millî Eğitim Bakanlığından izin almak kaydı ile avcı eğitimi için özel kurslar da düzenlenebilir.

Şartların uygun olması halinde kurs, yaygın eğitim aracılığıyla da yapılabilir. Bununla ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Kursların Planlanması

Madde 6 — (Değişik:RG-15/3/2014-28942)

Şube müdürlüğü, faaliyet alanına giren il ve ilçelerdeki avcı dernekleri ve yaban hayatı ile ilgili mevcut gönüllü kuruluşlar ile işbirliği içerisinde, avcı potansiyelini ve özel avcı eğitim kurslarını dikkate alarak kursları planlar. Kurslarla ilgili duyurular şube müdürlüğü ve dernekler tarafından yapıldığı gibi merkez müdürlüklerince de yapılır.

Kursların Açılması

Madde 7 — (Değişik:RG-15/3/2014-28942)

Kurslar en az 12 kursiyerin müracaatı ile açılır ve bir sınıftaki toplam kursiyer sayısı 40 kişiden fazla olamaz. Çevre şartları, zorunlu haller, imkânlar, fiziki şartlar ve benzeri hususlar dikkate alınarak bu sayı mülki amirin onayı ile 8 kişiye kadar indirilebilir.

Merkez müdürlüğü, kursiyer listesini e-yaygın sistemine girerek milli eğitim müdürlüklerinden kurs açma izni alır. Özel avcı eğitim kurslarında görev alacak eğiticiler veya usta eğiticiler için mülki amirlikten onay alınır.

Özel Kurs Açma

Madde 8 — Özel avcı eğitimi kursu açmak isteyen, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişilere, Millî Eğitim Bakanlığınca kurs açma izni verilir. (Değişik cümle:RG-15/3/2014-28942) Bununla ilgili iş ve işlemler 5580 sayılı Kanun hükümlerine göre gerçekleştirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurslara Başvuru, Kayıt, Kabul ve Devam İşlemleri

Kurslara Başvuru

Madde 9 — (Değişik:RG-15/5/2018-30422)

Avcı eğitimi kursuna on sekiz yaşını doldurmuş ve okur-yazar olmak kaydıyla aşağıda belirtilen kişiler başvuruda bulunabilirler:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

b) Saklı tutulan hakların kullanımına ilişkin belge sahibi kişiler,

c) Batı Trakyalı Türkler,

ç) Yabancı ve kırmızı veya yeşil bantlı kimlik kartı hamili olanlardan;

1) Herhangi bir avcı eğitimi almamış olan kişiler,

2) Kendi ülkesi veya başka bir ülkeden eğitim almış avcılık belgesine sahip kişilerden 42/A maddesine göre avcılık eğitim durumunun Türkiye’de düzenlenen kurs programına uygunluğu kabul edilmeyen kişiler.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

MADDE 10 – (Değişik:RG-15/5/2018-30422)

Başvuruda aşağıdaki belgeler istenir:

a) Kimlik numarasını gösteren bir belge,

b) 2 adet fotoğraf.

Birinci fıkrada belirtilenlerin dışında ayrıca,

a) Saklı tutulan hakların kullanımına ilişkin belge sahibi kişilerden saklı tutulan hakların kullanımına ilişkin belge,

b) Batı Trakyalı Türklerden Türklük belgesi,

c) Türkiye’de yaşayan yabancılardan ikamet veya çalışma izin belgesi,

ç) Kırmızı veya yeşil bantlı kimlik kartı hamili olanlardan kimlik kartı,

istenir.

Başvuruların Kabulü

Madde 11 — (Değişik:RG-15/3/2014-28942)

Kursiyer adayları, bir dilekçe ve ekinde 10 uncu maddesinde sayılan belgelerle, kursun açılacağı yerdeki şube müdürlüğü, şeflik, merkez müdürlüğü veya özel avcı eğitimi kursundan birisine başvuruda bulunur. Dilekçe ve ekleri, ilgili birimler tarafından incelendikten sonra evrakı hatasız ve noksansız olan adayların kayıtları yapılır.

Kursa Devam

Madde 12 — (Değişik:RG-15/3/2014-28942)

Kursiyerlerin düzenli olarak kursa devam etmeleri ve her ders için yoklama yapılması zorunludur. Özürlü ve özürsüz devamsızlıkların toplamı kurs süresinin 1/5’ini geçemez.  Kurs süresinin beşte biri kadar devamsızlık gösterenlerin kaydı silinir.

Disiplin

Madde 13 — Kursa geç kalmayı alışkanlık haline getiren, eğitim ve öğretimi aksatan, kursun normal düzenini bozan kursiyerler yazılı olarak ikaz edilir. Yapılan ikazlara rağmen bu tutum ve davranışlarında ısrar edenlerin kayıtları silinir. Kurstan herhangi bir sebepten dolayı ayrılanların veya kaydı silinenlerin evrakı istekleri halinde iade edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kurslarda Eğitim, Öğretim ve Programlar

Kurslarda Eğitim-Öğretim

Madde 14 — (Değişik:RG-15/5/2018-30422)

Kurslarda dersler konu içeriğine bağlı olarak teorik ve uygulamalı olarak işlenir. Teorik ve uygulamalı dersler, kurs programında belirtilir.

Kurs Programları

Madde 15 — (Değişik:RG-15/3/2014-28942)

Kurslarla ilgili eğitim programları Genel Müdürlük ile Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün konusunda uzman ilgili personelleri ile birlikte hazırlanır. Millî Eğitim Bakanlığının onayından sonra uygulamaya konulur.

Programda Değişiklik ve Uyarlama

Madde 16 — Program süresi, konusu ve dersler üzerindeki değişiklikler veya uyarlamalar Genel Müdürlük tarafından Millî Eğitim Bakanlığına önerilir. Öneri üzerinde değerlendirme yapıldıktan sonra gerekli onay alınarak, değişiklik veya uyarlama gerçekleştirilir.

Haftalık Ders Saati

Madde 17 — Haftalık kurs programı merkezin şartları, imkanları, kursiyerlerin katılım durumları ve benzeri hususlar dikkate alınmak suretiyle haftada en az onbeş en fazla yirmi saat olmak üzere hazırlanır ve uygulanır. Zorunlu hallerde mülki amirliklerin onayı alınmak suretiyle haftalık ders saatlerinde değişiklik yapılabilir.

Çalışma Saatleri

Madde 18 — Kurslar, kursiyerlerin talep ve ihtiyacına, çevre şartları, imkanlar ve kursa katılacakların özelliklerine göre cumartesi ve pazar günleri de dahil olmak üzere günün yedi ile yirmidört saatleri arasında düzenlenir.

Ders Saati Süresi

Madde 19 — Bir ders saati süresi kırk, iki ders saati arasındaki dinlenme süresi on dakikadır. Teorik derslerin uygulamalı konuları iki ders saati birleştirilerek blok ders halinde yapılabilir. Atış eğitimi dersinin üç saati birleştirilerek blok ders halinde yapılabilir.

Ders Notları

Madde 20 — (Değişik:RG-15/3/2014-28942)

Derslerde kurs programına uygun olarak hazırlanan yayınlar kullanılır. Yayınların basımı ve satış işlemleri, şube müdürlüklerine bağlı döner sermaye işletmeleri tarafından yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uzman ve Usta Öğreticiler, Nitelikleri ve Görevlendirilmeler

Uzman ve Usta Öğreticilerde Aranacak Şartlar

Madde 21 — Kursta eğitici olarak görev yapacak uzman ve usta öğreticiler;

a) Yörede konuyla ilgili üniversite öğretim elemanları,

b) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda görev yapıp, avcı eğitimi programındaki derslere uygun branş öğretmenleri ve diğer personel,

c) (Değişik:RG-15/3/2014-28942) Bölge Müdürlüğü veya şube müdürlüğü personelinden eğitici sertifikası sahibi veya Bakanlık birimlerinde av ve yaban hayatı konularında en az 3 yıl hizmeti olanlar,

d) Ekoloji dersi için, üniversitelerin orman ve ziraat fakülteleri ile üniversitelerin biyoloji bölümünü bitirenler,

e) İlk yardım derslerine üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık fakültesi mezunu olanlar, bulunmadığı takdirde ilkyardım dersi verme konusunda yetki belgesi sahibi olanlar,

f) Mevzuat dersi için, üniversitelerin hukuk fakültesi mezunları ve Genel Müdürlükten izin alınmak kaydıyla av ve yaban hayatı konusunda çalışan teknik elemanlar,

g) Av ve yaban hayatı ile ilgili faaliyette bulunan dernek ve gönüllü kuruluşların üyeleri, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı lisanslı atıcılar ile resmî ve serbest olarak çalışıp, kurs programındaki derslere uygun branşlarda öğreticilik yapabileceklerini belgelendiren en az lise mezunu kişiler,

arasından seçilir.

Kurs ve Ders Ücretleri

Madde 22 — (Değişik:RG-15/3/2014-28942) Kursa katılacak kursiyerler, kurs katılım payı olarak kursun açıldığı şube müdürlüğünün döner sermaye işletmesi hesabına 96,97 Türk Lirası (doksanaltıliradoksanyedikuruş) yatırmak zorundadır. Bu katılım payı her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır. Döner sermaye hesabına yatırılacak ücretle ilgili iş ve işlemlerden şube müdürlükleri sorumludur. Merkezlerce bu konuda her hangi bir işlem yapılmaz veya yaptırılamaz. Kursta görev alacak uzman ve usta öğreticilerin ders ücretleri, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesi çerçevesinde ödenir. Ödemeler yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, şube müdürlükleri bünyesinde bulunan döner sermaye işletmeciliğince, döner sermaye bütçesinin ilgili faslından yapılır.

(Değişik ibare:RG-15/5/2018-30422) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan kurslar hariç, yaygın eğitim kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı yerlerde ve halk eğitim merkezleri ile mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenecek kurslarda görevlendirilecek uzman ve usta öğreticilerin ücretle okutacakları ders saatlerinin sayısı, aranacak nitelikler ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, 657 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi çerçevesinde belirlenir.

Kurs ve Usta Öğreticilerin Giderleri

Madde 23 — Kurslarda il ve ilçe dışından görevlendirilecek uzman ve usta öğreticilere, kursa katıldıkları süreler dikkate alınarak yapılacak yolluk ve yevmiye giderleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile yılı Bütçe Kanununa ekli H cetveli hükümleri çerçevesinde yapılır ve bu ödemeler Bakanlıkça karşılanır.

Kurslarda Kullanılacak Araç Gereçler

Madde 24 — (Değişik:RG-15/3/2014-28942)

Avcı eğitim kurslarında; slayt makinesi veya projeksiyon cihazı, yazı tahtası, VCD veya DVD oynatıcı, televizyon, pusula ve harita ile ihtiyaç duyulacak diğer araç ve gereçler hazır bulundurulur. Eğitim ortamı merkezler tarafından sağlanır. Merkezlerde bulunmayan araç ve gereçler şube müdürlükleri ile diğer kurum ve kuruluşlardan da temin edilir. Kurslarda ihtiyaç duyulacak avcılıkla ilgili kitap, broşür ve benzeri eğitim materyali ise şube müdürlüğünce sağlanır.

ALTINCI BÖLÜM

Kursların Denetimi, Kayıtların Tutulması ve Yeterlilik Sınavı

Kursların Denetimi

Madde 25 — (Değişik:RG-15/3/2014-28942)

Kurs hizmetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin belirlenmesi için izleme ve değerlendirme Genel Müdürlük yetkilileri, müfettişler, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü yetkilileri, Bölge Müdürlüğü, şube müdürlüğü, Millî Eğitim Müdürlükleri ve merkez yönetimince yapılır.

 Kayıtların Tutulması

 Madde 26 — (Değişik:RG-15/3/2014-28942)

Kursa ve kursiyerlere ait tutulması gereken defterler ile bütün kayıtların kütüğe işlenmesi, başvuruların ve kursa ait belgelerin saklanması işleri merkez tarafından yapılır.

Yeterlilik Sınavı   

 Madde 27 — (Değişik:RG-15/5/2018-30422)

Kurs sonunda kursiyerlerin başarısını tespit etmek üzere aşağıda belirtildiği şekilde sınav yapılır:

a) Teorik dersler için teori sınavı, uygulama dersleri için uygulama sınavı yapılır. Teorik ve Uygulama sınavı ortalaması başarı puanı olarak kabul edilir.

b) Uygulama sınavı teori sınavı ile aynı gün içerisinde teori sınavı bitiminden sonra veya en fazla 2 saat sonra yapılır.

c) Sınavlar merkez müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında, şube müdürü veya görevlendirilen ilgili şef ve kursta görev yapan bir uzman veya usta öğreticiden oluşan üç kişilik komisyon tarafından gerçekleştirilir. Teori ve uygulama sınavları aynı komisyonca veya farklı komisyon oluşturmak suretiyle de yapılabilir.

 (Değişik ikinci fıkra::RG28/05/2006-26181) Sınavlar merkez müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında, şube müdürü veya görevlendirilen ilgili mühendis ve kursta görev yapan bir uzman ve usta öğreticiden oluşan üç kişilik komisyon tarafından gerçekleştirilir.

Başarı Değerlendirmesi

Madde 28 — (Değişik:RG-15/3/2014-28942)

Başarının değerlendirilmesinde 21/5/2010 tarihli ve 27587 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 44 üncü maddesine göre hareket edilir.

 Belgenin Hazırlanması

 Madde 29 — (Değişik:RG-15/5/2018-30422)

Sınavlarda başarı gösterenlere, kursun açıldığı merkezce düzenlenen “Avcı Eğitimi Kurs Bitirme Belgesi” verilir.

 Sınav Hakkı

 Madde 30 — Sınavlarda başarısız olan kursiyerlere, kurslara devam etmeksizin tamamlanan kurslar sonrası üç defa sınava girme hakkı verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Avcılık Belgelerinin Verilmesi

Avcılık belgesi başvurusu ve istenen belgeler

Madde 31 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-15/5/2018-30422)

Aşağıdaki belirtilen belgelerin kurum tarafından elektronik ortamda temin edilmesi durumunda başvuru sahibinden istenmez. AVBİS’te yer alan ve kurum tarafından temin edilebilen bilgi ve belgeler ayrıca ilan edilir.

a) Avcı eğitimi kurs bitirme belgesi,

b) Avcılık belge harç makbuzu,

c) Biometrik vesikalık fotoğraf,

ç) Yivli veya yivsiz tüfek ruhsatnamesi.

Ayrıca, aşağıdaki bentlerde belirtilen şartlar dâhilinde maddenin birinci fıkrasında belirtilen bilgi ve belgelere karşılık veya ek olarak aşağıdaki belgeler de istenir:

a) Tüfek ruhsatnamesi olmaksızın avcılık belgesi almak isteyenlerden sağlık raporu istenir ve adli sicil kaydı sorgulanır. Sorgulamada sabıka kaydına rastlanırsa, bu sabıkadan dolayı kişinin tüfek ruhsatnamesi alıp alamayacağına bakılır. Sabıkasından dolayı tüfek ruhsatnamesi alamayacak olanlara avcılık belgesi verilmez.

b) Yabancı ile kırmızı veya yeşil bantlı kimlik kartı hamili kişilerden;

1) Diplomatik kimlik kartı,

2) Diplomatik kimlik sahibi kişinin uyruğunda olduğu ülkenin, o ülkede ikamet eden Türk diplomatlara bu konuda yapılan uygulamanın nasıl olduğunu belirten Dışişleri Bakanlığının karşılıklılık esaslarıyla ilgili görüşü istenir. Karşılıklılık esaslarında belirtilen görüş dâhilinde 31 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgeler istenmez.

c) Yabancı, kırmızı veya yeşil bantlı kimlik kartı hamili kişiler; kendi ülkesi veya başka ülkeden edindikleri eğitim konuları veya programını gösterir avcılık yapabileceğine dair belgenin Türkçe tercümesi ile başvuruda bulunması halinde; bu Yönetmeliğin 42/A maddesinin hükmü doğrultusunda eğitim konu ve programının kabul edilmesi halinde avcı eğitimi kurs bitirme belgesi istenmez, edindiği avcılık belgesi veya eğitim konularını gösteren belgeler avcı eğitimi kurs bitirme belgesi yerine geçer.

Elektronik ortamda temin edilemeyen belgelerin aslı görülerek işlem tesis edilir ve şube müdürü veya şef tarafından aslı görülmüştür ibareli bir sureti alınır.

Avcılık belgesi şekli, kayıt edilmesi, verilmesi ve düzenlenmesi

Madde 32 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-15/5/2018-30422)

Avcılık belgesinin şekli Bakanlıkça belirlenir.

Avcılık belgesi alan kişilere ait bilgiler şube müdürlüğünce veya şefliklerce AVBİS’e kayıt edilir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, saklı tutulan hakların kullanımına ilişkin belge sahibi kişilere, Batı Trakyalı Türklere ve yabancılara avcılık belgesi şube müdürlüğünce veya Genel Müdürlükçe düzenlenir. Avcıya avcılık belgeleri şube müdürlüğü imzalı düzenlendiği birimce posta yolu veya imza karşılığı elden verilir. Avcılık belgesinde kimlik numarası, avcılık belge numarası, adı, soyadı, doğum tarihi, kan gurubu, anne-baba adı, fotoğraf, düzenleme tarihi, düzenleyen, veren makam ve avcının uyruğu belirtilir. Avcılık belgesinin elektronik ortamda düzenlenip karta basılması halinde avcılık belgesi avcıya ulaşıncaya kadar şube müdürlüğünce veya şeflikçe avcılık belgesindeki bilgilerin yer aldığı geçici belge verilir. Geçici belge süresi 30 gündür ve bu süre belgede belirtilir.

Türkiye’deki diplomatik veya konsüler temsilciliklerle, uluslararası kuruluşlarda çalışan kırmızı bantlı kimlik kartı hamili görevliler ve karşılıklılık ilkesine bağlı olmak kaydıyla diplomatik ve konsüler temsilciliklerde görev yapan yeşil bantlı kimlik hamili olanlara Genel Müdürlükçe yabancı avcılık belgesi verilir. Bu belgede avcılık belgesinde yer alan bilgilere ilave olarak diplomatik kimlik hamili olduğu belirtilir.

Yabancı, kırmızı veya yeşil bantlı kimlik kartı hamili olanlara verilen avcılık belgesinin süresi, kimlik kart süresi kadardır.

Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası kuruluş temsilcilikleri ile diplomatik veya konsüler misyonlarda görev yapan kişilerin kırmızı bantlı kimlik sahibi veya karşılıklılık esasına göre yeşil bantlı kimlik kartı hamili olmaları zorunludur.

Türkiye’de İkamet Eden Yabancı Uyruklulara Yabancı Avcılık Belgesi Verilmesi

Madde 33 — (Mülga:RG-15/5/2018-30422)

Tutulması Gereken Defter ve Cetveller

Madde 34 — (Değişik:RG-15/5/2018-30422)

Avcılık belgelerine ilişkin kayıt ve dosyalar şube müdürlüklerince, yabancı avcılık belgeleri ile ilgili kayıt ve dosyalar Genel Müdürlükçe saklanır.

Avcılık belgesi kütük kayıt defteri, AVBİS üzerinden yılın son iş günü oluşturulur.

a) Sistem üzerinden oluşturulan kütük defterinin altı kapatılır ve “iş bu ….. yılına ait kütük defteri …. kişiden ibarettir, kayıtlarımıza uygundur” ibaresi yazılarak son sayfası mühürlenir ve düzenleyen ile şube müdürünce imza edilir.

b) Her bir sayfasına “yıl/sayfa no” şeklinde sayı numarası verilerek mühürlenir ve imzalanır.

Yıl içerisinde yeni kayıt ve iptal edilen avcılık belge sahiplerine ait bilgiler Şube müdürlükleri veya şefliklerce Maliye Bakanlığı ilgili birimlerine “Yeni Belge Alan ve Belgesi İptal Edilen Avcı Listesi Cetveli” ile bildirir.

Maliye Bakanlığı ilgili birimlerince AVBİS üzerinden veri paylaşımı sağlanması halinde yeni kayıt ve iptal cetveli hazırlanmaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Avcılık Belgesinin İptali ve Vize Edilmesi

Avcılık Belgesinin İptali

Madde 35 — (Değişik:RG-15/5/2018-30422)

Belge; şube müdürlüklerince veya şefliklerce,

a) 4915 sayılı Kanun kapsamındaki cezalar çerçevesinde,

b) Kişinin veya varislerinin talepleri olması halinde,

iptal edilir.

İptal işlemlerinde avcının geriye dönük borcu olup olmadığına bakılmaz.

Avcılık belgelerinin vize süresi, vize edilmesi, kayıp veya yıpranma sebebiyle yenilenmesi

Madde 36 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-15/5/2018-30422)

Avcılık belgesi her yıl vize edilir. Belgenin vize süresi, belgenin ilk verildiği veya vize edildiği tarihten itibaren bir yıldır. Vize süresi bitmiş avcıya avlanma izin kartı satılmaz ve av dönemi süresince de AVBİS üzerinden avlanma izni verilmez.

Vize işlemi şahsen veya AVBİS üzerinden aşağıdaki şartlar dâhilinde yapılır:

a) Şahsen başvurular, şube müdürlüğüne veya şefliklere yapılır. Vize işlemi sırasında avcı;

1) Geriye dönük harç borcunun bulunmaması halinde cari yıla ait harcın yatırıldığını gösteren belgeyi,

2) Geriye dönük harç borcunun bulunması halinde cari yıl dâhil zaman aşımına uğramayan geriye dönük harç borcunun tamamının yatırıldığına dair belgeyi,

3) Yivli veya yivsiz tüfek ruhsatının süresinin dolmuş olması halinde; yeni ruhsatı,

4) Yivli veya yivsiz tüfek ruhsatı ibraz etmeksizin müracaat etmesi halinde, sağlık raporu ve silah ruhsatı almaya engel hali olmadığını ihtiva eden sabıka kaydını,

ibraz etmek zorundadır.

b) Avcının AVBİS üzerinden vize işlemi yapmak istemesi halinde;

1) Avcılık belgesi harç borcu olup olmadığı,

2) Yivli veya yivsiz tüfek ruhsat süresinin bitip bitmediği,

sistem tarafından kontrol edilir ve vize edilir. Eksik veya güncel olmayan ve belge var ise vize edilmez.

Kayıp veya yıpranma durumunda yenilecek avcılık belgesi için maddenin (a) bendine göre işlem yürütülür.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Kurs Açma Yerleri

Madde 37 — Kurslar halk eğitim merkezlerinin yanı sıra ihtiyaç halinde mesleki eğitim merkezlerinde de açılabilir.

Güvenlik Tedbirleri

Madde 38 — (Değişik:RG-15/3/2014-28942)

Kurslarda iş kazalarına yangın ve diğer tehlikelere karşı ilk yardım ve güvenlik tedbirleri merkez müdürü tarafından alınır ve sürekli uygulanması sağlanır.

Kurs Bitirme Belgesinin Kaybolması ve Yıpranması

Madde 39 — (Değişik:RG-15/3/2014-28942)

Avcı eğitimi kursu bitirme belgesinin kaybedilmesi ve yıpranması durumunda dilekçe ile müracaat eden belge sahibine avcı eğitimini bitirdiğine dair kursiyerin belge aldığı yerin merkez müdürlüğü tarafından belge verilir..

Daha Önce Alınan Avcı Eğitimi Belgeleri

Madde 40 — Mülga Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 1/5/2000 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü gereğince yapılan kurslarda alınan avcı eğitim kursu bitirme belgesi sahiplerinin hakları saklıdır.

(Ek:RG-15/3/2014-28942) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin ve Türk vatandaşı olup yurt dışında ikamet etmiş kişilerin, ikamet ettikleri ülkelerden almış oldukları avcılık belgesi veya avlanma hakkı belgesi avcılık eğitimi kurs belgesi olarak kabul edilir.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 41 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı Alım Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hükümleri geçerlidir.

Avcı Eğitiminde Karşılaşılan Güçlüklerin Giderilmesi

Madde 42 — (Değişik:RG-15/3/2014-28942)

Uygulamalarda karşılaşılan veya karşılaşılacak güçlüklerin giderilmesi için görüş alış verişinde bulunmak maksadıyla Genel Müdürlük ile Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü gerektiğinde toplantı yapar. Taraflardan biri diğerini toplantıya davet eder, toplantı davet eden tarafın üst düzey yöneticisi başkanlığında gerçekleştirilir. Alınan kararlar uygulamaya konulur.

Mütekabiliyet kabulü

Madde 42/A – (Ek:RG-15/3/2014-28942)

Dışişleri Bakanlığınca karşılıklılık ilkesi gözetilerek mütekabiliyeti kabul edilen yabancı uyruklular haricindeki Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu avcıların avlanabilmeleri için yabancı avcılık belgesinin verilmesinde, yabancı avcının almış olduğu avcılık eğitiminin ders saati ve ders programının içeriğinin değerlendirilmesini Genel Müdürlük yapar.

Seminer ve konferanslar düzenlenme, katılımcılar ve değerlendirme

Madde 42/B – (Ek:RG-15/3/2014-28942)

Konuları, uygulama esas ve usulleri Genel Müdürlükçe belirlenen seminer ve konferanslar iki yılda bir Bölge Müdürlüklerinin hazırlayacağı plan ve programın Genel Müdürlükçe onayından sonra şube müdürlüklerince düzenlenir.

Usul ve esasları Genel Müdürlükçe belirlenen seminer ve konferansa avcılık belgesi sahipleri davet edilir. Seminer ve konferans sonunda katılım sağlayanlara katılım belgesi verilir.

ONUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 43 — Bu Yönetmelik 1/4/2005 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 44 — (Değişik:RG-15/3/2014-28942)

Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür..

Ek-1 (Mülga:RG-15/5/2018-30422)

Ek -2 için tıklayınız

 Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
31/12/200425687
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
TarihiSayısı
128/5/200626181
231/7/200927305
315/3/201428942
49/3/201730002
515/5/201830422
Previous post Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Türkiye Ulusal Halkalama Çalışmaları Raporu
Next post Yavru karacayı kurtarmak için ter döktüler